Системно програмиране

Професионално направление: Компютърни науки, код 481

Професия: Системен програмист, код 481020

Специалност: Системно програмиране, код 4810201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

 

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 108 118 226
1. Здравословни и безопасни условия на труда 12 12 24
2. Икономикс 24 24 48
3. Основи на държавата и правото 28 28 56
4. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 28 38 66
5. Предприемачество 16 16 32
         
II ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 130 136 266
1 Въведение в компютърните системи 12 12 24
2 Електроника и Автоматизация 38 32 70
3 Етапи при изграждане на интернет приложения 28 36 64
4 Мултимедийни формати 18 18 36
5 Софтуер за обработка на графични изображения и видеоматериали 28 32 60
6 Лицензионни потребителски права в различни операционни системи 6 6 12
         
II СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 232 236 468
1 Сървърни езици за програмиране 50 52 102
2 Специализирана среда за програмиране 24 24 48
3 Модули и компоненти за програмиране 28 28 56
4 Видове програмиране 24 24 48
5 Дизайн, цвят, шрифт, подредба 12 16 28
6. Компютърна графика и дизайн 38 38 76
7 Антивирусен софтуер и защитни стени Firewall 18 18 36
8 Протоколи за комуникация в интернет 12 12 24
9 Недостатъци, диагностика и проблеми при програмирането 12 12 24
10. Организация и технология на софтуерното производство 14 12 26
         
  ОБЩО: 470 490 960

 

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Системен програмист код 481020 и специалност Системно програмиране код 4810201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

- познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

- умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;

-познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, който ги пораждат;

-познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност

-съзнава необходимостта от повишаване на своята квалификация и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

- демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

- умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

- владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;

- спазва професионалната етика;

- познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;

- познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;

- организира ефективно работното си време и задачи;

- познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;

- работи с техническа документация, спецификации и стандарти

- инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;

- инсталира и прилага необходимия софтуер и технологии в зависимост от поставените задачи;

- познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане;

- описва етапите при изграждането на интернет приложения;

- познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;

- познава характеристиките на различни мултимедийни формати;

- обработва графични изображения и видеоматериали;

- комбинира елементи от изображения за създаване на нови;

- познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;

- познава политиките за потребителски права ( UserRughtsAssignment) в различните операционни системи;

- работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;

- работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;

- свързва модули и компоненти с интернет приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения

- работи с различни видове интернет приложения;

- оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;

- структурира и организира текстова информация в база данни;

- създава и работи с основните заявки към база данни;

- анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното реализиране;

- работи с антивирусен софтуер и защитни стени ( Firewall)

-работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;

-познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното отстраняване;

-извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното остраняване;

умее да публикува приложения в интернет;

-умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява несъвместимости във формата и структурата на данните;

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

 

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +