Икономическа информатика

Професионално направление: Приложнаинформатика, код 482

Професия: Икономист - информатик, код 482010

Специалност: Икономическа информатика, код 4820101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 144 148 292
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 12 12 24
2. Икономикс 38 38 76
3. Основи на държавата и правото 28 28 56
4 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 28 38 66
5 Предприемачество 16 16 32
6 Бизнес комуникация и компютърни системи 22 16 38
         
         
II ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 94 100 194
         
1 Счетоводство 26 30 56
2 Маркетинг 18 18 36
3 Интернет технологии в банковата система 18 18 36
4 Финанси 32 34 66
         
         
III СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 232 242 474
         
1 Стопански анализ на фирмата 30 32 62
2 Мениджмънт на фирмата 38 38 76
3 Управление на финансите на фирмата 32 34 66
4 Информационни системи 38 38 76
5. Компютърна графика и дизайн 38 38 76
6 Електронни таблици 22 24 46
7 Мрежови операционни системи 22 24 46
8 Web приложения и Wеb сървъри 12 14 26
         
         
  ОБЩО: 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист - информатик код 482010 и специалност Икономическа информатика код 4820101.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

- познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа,

установява и поддържа делови отношения;

- познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

- познава трудовото законодателство, своите права и задължения;

- умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства

на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;

- съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и целенасочено планира

участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

- демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

- умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни

продукти и продукти за създаване на документи;

- владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена

комуникация по професионални и други теми;

- спазва професионалната етика.

- познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на

длъжностните лица;

- познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;

- организира ефективно работното си време и задачи;

- познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;

- работи с техническа документация, спецификации и стандарти;

- инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;

- работи с програми за защита от вируси и компресиране на данни;

- познава принципите и правилата за организация на данни в база от данни;

- умее да създава текстови документи, да вгражда различни документи един в друг;

- умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици;

- работи с формули и вградени функции в програми за електронни таблици;

- умее да представя данни в таблица във вид на графики и диаграми.

- познава основните формати и методи за съхранение на данни в електронен вид;

- умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява несъвместимости във формата и структурата на данните;

- работи със специализирани програми за сканиране на документи и преобразуване в текст;

- описва основните компоненти на база от данни и методите за свързване към тях;

- ориентира се в структурата на определена база от данни, намира връзката между

таблици и данни;

- създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на информация в база от данни;

- използва инструментите в програмите за електронни таблици за извличане на

информация от база от данни;

- изготвя справки, отчети и презентации от информация в база от данни и електронни таблици в различни формати;

- извършва операции с данни през екранните форми на специализирани програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;

- генерира справки и отчети със средствата на специализираните програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;

- умее да архивира и възстановява информация в база от данни;

- обработва данни от електронна поща;

- работи с електронен подпис.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +