Подбор на персонал

ЕГ Консулт ООД е регистрирана в Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност за подбор на персонал в България с Удостоверение за регистрация № 1537 / 10.01.2013.

Екипът ни по Развитие на човешките ресурси предлага следните дейности:

Информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите.

За насочване и подпомагане за започване на работа разполагаме с база данни за фирми, търсещи персонал за определена позиция с информация за:

 • основните дейности, които се извършват на тази позиция
 • отговорностите и очакваните резултати
 • изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност, знания и умение, владеене на чужд език
 • предлаганото възнаграждение
 • условията на труд, социално и здравно осигуряване и застраховане
 • други специфични изисквания
 • критериите за подбор

В момента се разаработва фирмен сайт за търсене и предлагане на работа www.hrconsultbg.com.

Насочване към обучение на възрастни

След анализиране на потребностите от обучение на кандидата за работа, Екипът ни по развитие на човешките ресурси изработва План за действие на търсещото работа лице. Обучението и образованието е ключов елемент от този План.

Обучение на възрастни включва:

 • обучение за ограмотяване
 • обучение за придобиване на професионална квалификация
 • обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности
 • мотивационно обучение

В зависимост от необходимостта предлагаме насочване към най-подходящия вид обучение и къде може да се получи.

Предлагаме включване и в обученията, които ЕГ Консулт предлага.

Психологическо подпомагане на търсещите работа лица

Работим с екип от консултанти и психолози, които извършват следните дейности:

 • съобразяват Плана за действие на търсещото работа лице с индивидуалните психологически характеристики на клиента след определянето им
 • психологическо консултиране за мотивиране и формиране на социални умения при търсене на работа
 • техники за справяне със стреса и повишаване на самооценката при търсене на работа
 • изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели
 • помощ при подготовка на документи за кандидатстване за работа
 • препоръки за включване в обучение

Екипът ни по развитие на човешките ресурси познава добре Активните програми за подпомагане на заетостта по Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси и другите оперативни програми и предлага консултиране на работодателите и търсещите работа лица относновключване в програми и мерки за заетост и обучение.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +