Европейска езикова рамка

Общата европейска езикова рамка е инициатива на Съвета на Европа и цели постигането на единен стандарт при изучаването на чужди езици в страните Членки на Европейския съюз.

 
Това е инструмент, който служи за признаване на езикови сертификати, прави чуждоезиковите компетентности съпоставими и сравними в рамките на Обединена Европа и предоставя една обща база, на чиято основа се изготвят учебници, учебни програми, изпити.
Общата европейска езикова рамка е стандарт, който описва диференцирано чуждоезиковите умения въз основа на единна европейска система, която обединява компетенциите в четири основни умения: слушане, четене, говорене, писане.
 
С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:
Нива А1 и А2 - Основни познания и елементарно използване на езика
Нива В1 и В2 - Самостоятелно използване на езика
Нива С1 и С2 - Компетентно използване на езика
 
Ниво A1 Основни познания и елементарно използване на езика
Разбиране при слушане – Разбиране на познати думи и основни изрази, свързани със семейството и с непосредственото обкръжение, когато се говори бавно и ясно.
Разбиране при четене – Разбиране на познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене, речево общуване - Общуване с елементарни изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни.
Спонтанна реч - Използване на кратки описания с прости изрази и изречения, за да се опише мястото на живеене и познатите хора.
Писане – Формулиране на кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка и попълване на формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.
 
Ниво A2  Основни познания елементарно използване на езика
Разбиране при слушане – Разбиране на изрази и често употребявана лексика, свързана с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа) . Схващане на основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.
Разбиране при четене – Четене на кратки текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Откриване на специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбиране на кратки писма.
Говорене, речево общуване - Общуване във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справяне в ситуации на краткотрайно общуване,
Спонтанна реч – Използване на определен набор от изрази и изречения за кратко описание на семейството, условията на живот, образованието, настоящата или предишната професионална дейност.
Писане – Формулиране на кратки бележки и съобщения. Водене на обикновена лична кореспонденция, изразяване на благодарност в писмен вид.
 
Ниво B1  Самостоятелно използване на езика
Разбиране при слушане – Разбиране на основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбиране на основната информация на радио и телевизионни програми на актуални теми или въпроси от личен или професионален характер.
Разбиране при четене – Разбиране на текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Разбиране на описания на събития, чувства и пожелания в писмен текст.
Говорене, речево общуване – Справяне с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страна, в която се говори съответният език. Включване в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).
Спонтанна реч – Описване на своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочване на причини и обяснение на мнения и планове. Разказване на случки или предаване сюжета на книга или филм; описване на впечатления.
Писане – Съставяне на свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставяне на обикновено писмо, което описва личния опит или впечатления.
 
Ниво B2  Самостоятелно използване на езика
Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч и лекции и проследяване на сложни аргументи по познати теми. Разбиране на голяма част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбиране на филми, в които реча е в общоприетата езикова норма.
Разбиране при четене – Четене на статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбиране на съвременна литературна проза.
Говорене, речево общуване - Общуване с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участие в дискусии по позната тема с поясняване и подкрепа на мнение.
Спонтанна реч – Даване на ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните интереси. Разясняване и отстояване на гледаната точка по даден въпрос, като се посочват предимствата и недостатъците на различните мнения.
Писане – Съставяне на подробен текст по широк кръг теми. Посочване на аргумети в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставяне на писмо с подчертаване на значението на личния опит.
 
Ниво C1  Компетентно използване на езика
Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбиране на телевизионни програми и филми без особенни усилия.
Разбиране при четене – Разбиране на дълги и сложни фактологични литературни текстове с различия в стиловете. Разбиране на специализирани статии и дълги технически инструкции.
Говорене, речево общуване - Гладко и непринудено изразяване без особено затруднение. Гъвкаво и ефективно използване на езика за социални и професионални цели. Точно формулиране на идеи и мнения и умело общуване със събеседници.
Спонтанна реч - Ясно изразяване на мнението по сложни теми с подтеми с анализиране на отделните точки и завършване с подходящо заключение.
Писане - Задълбочено обосноваване на мнението в ясни и добре структуритани текстове. Разсъждаване по сложни теми в писмо, есе или доклад, като се акцентра върху съществените факти. Избор на подходящ стил.
 
Ниво C2  Компетентно използване на езика
Разбиране при слушане - Разбиране на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис, дори когато е с естествено темпо, дори когато се говори бързо, при условие че има известно време за свикване с особеностите на произношението
Разбиране при четене – Четене с лекота на повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.
Говорене, речево общуване – Участие без усилие в разговор или дискусия на различни теми. Добро познаване на идиоматични и разговорни изрази. Гладко изразяване и точно предаване на най-леките смислови оттенъци. Умение при проблем да се преодолее недоразумението с преструктуриране на изказа, без това да бъде забелязано.
Спонтанна реч – Правене на ясно и точно описание и аргументиране в подходящ за контекста стил, като се следва логиката на разговора, което помага на събеседника да долови и запомни акцентите.
Писане – Съставяне на ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставяне на сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа струкура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите. Съставяне на резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +