Растителна защита

ПРЗ

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба 

Продължителност: 30 учебни часа

Цена: 150 лева

АгроЦентър към Център за професионално обучение към ЕГ Консулт  е одобрен със Заповед РД11-370 от 11.03.2016 за провеждане на „Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“.

С тази Заповед е одобрена и Учебната програма, изготвена по темите, посочени в приложение No 2 към Закона за защита на растенията (чл 85, ал. 1).

Продължителността на обучението е 30 учебни часа, разпределени в 2 учебни седмици.

Съгласно Закона за защита на растенията (Раздел VІІ чл. 83 и 84 за обучение и сертифициране на лицата, които имат право да използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба) дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, трябва да притежават Сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице.

Когато потребителите и дистрибуторите нямат висше образование с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, те могат да получат сертификат за използване на ПРЗ от професионална категория на употреба, след преминаване на обучение във висши училища или институции в системата на професионалното образование.

Може да бъде избрана една от следните форми на обучение:

- Присъствено в учебна зала на фирмата в София, бул. Янко Сакъзов 3  или на място в страната при събиране на група от 10 души

- Дистанционно в платформата за дистанционно обучение www.eg-consult.eu

- Дистанционно-присъствена

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за преминало обучение.

Лицата, преминали това обучение ще могат да получат Сертификат за право на ползване на професионална категория ПРЗ, като подадат в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ):

- Заявление по образец

- Копие от Удостоверението за преминало обучение.

Срокът на валидност на Сертификата, издаден от БАБХ е 10 години.

Учебна програма: 

Тема 1. Действащото законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба.

Тема 2. Промени и нововъведения относно пускане на пазара и постигане на устойчива употреба на пестициди. Сравнителна оценка спрямо предходното законодателство.

Тема 3. Наличие и рискове от незаконни (фалшиви) продукти за растителна защита и методи за тяхното откриване.

Тема 4. Опасностите и рисковете, свързани с продуктите за растителна защита, както и методите за тяхното идентифициране и контрол и по-специално:

- рискове за хората и фактори, които увеличават тези рискове;

- симптоми при отравяне с продукти за растителна защита и правила за оказване на първа помощ;

- рискове за нецелевите растения, полезните насекоми, дивата природа, биологичното разнообразие и околната среда като цяло.

Тема 5. Познания за основните принципи на интегрирано управление на вредителите, на растителните култури, принципите на биологичното земеделие, биологични методи за контрол на вредителите, информация относно общите и специфичните принципи за определени култури.

Тема 6. Разработване и въвеждане на сравнителна оценка за подпомагане на професионалните потребители при избор на най-подходящия продукт за растителна защита между всички разрешени за определен вредител, който продукт трябва да е с минимални странични ефекти за здравето на хората, неприцелните организми и околната среда

Тема 7. Познаване на мерките, необходими за ограничаване на рисковете за хора, неприцелни организми и околната среда:

- безопасни практики на работа за съхранение,

- използване със и смесване на продукти за растителна защита, както и за обезвреждане на празни опаковки,

- други замърсени материали и остатъчни количества от продукти за растителна защита (включително смеси от резервоари);

- препоръки към операторите за използване на лични предпазни средства.

Тема 8. Подходите, основани на риска, които вземат предвид местните променливи характеристики на добива на вода, като климат, почви, видове култури и релеф.

Тема 9. Точно спазване на процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, включително калибрирането му, както и за експлоатацията му с оглед осигуряване на минимални рискове за използващия го, за

други хора, за неприцелни организми, за биологичното разнообразие и за околната среда.

Тема 10. Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита.

Тема 11. Използване на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита и неговата поддръжка съобразно изискванията, прилагане на специфичните техники за пръскане (например пръскане с малки обеми и дюзи за ограничено отнасяне), както и целите на техническата проверка на използваните пръскачки и начините за подобряване качеството на пръскането. Познаване на специфичните рискове, свързани с използването на оборудване за ръчно прилагане на продукти за растителна защита или гръбни пръскачки и съответните мерки за управление на риска.

Тема 12. Извършване на необходимите спешни действия за защита на здравето на хората, на околната среда, включително водните ресурси при случайно изтичане и замърсяване с продукти за растителна защита и при екстремни климатични условия.

Тема 13. Специалните изисквания по отношение на използването на продукти за растителна защита на територията на Националната екологична мрежа и други територии със специален статут, установени съгласно действащото законодателство.

Тема 14. Подаване на информация за всички инциденти, свързани с продукти за растителна защита или предполагаеми такива от всички видове здравни заведения.

Тема 15. Събиране и съхраняване на данни за всяка употреба на продукти за растителна защита съгласно този закон.

Тема 16. Заключителен изпит

Важна информация:

Извадка от Закона за защита на растенията

Формуляр за записване в обучение "Растителна защита" - ПРЗ

Заповед от БАБХ - Българска агенция за защита на храните

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изготвя актуална информация по темите за обучение по приложение No 2, като при излизане на Актуална информация, Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт своевременно ще изпраща материалите на курсистите си в рамките на 10 години.

За записване срокът за изпращане на заявка за обучение: 3 работни дни преди стартиране на обучението на адрес: office@egconsult.eu  

Консултации: Два пъти седмично - вторник и четвъртък от 18.30 до 19.30 часа на разположение на участниците е квалифициран преподавател, който в онлайн класна стая ще отговаря на всички възникнали въпроси в процеса на работа.

При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси,  участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации и дискусии.

Отговорник от фирмата: Цвети Иванова - тел. 0895 785 566

Цената на обучението е 150 лева.

Банковите детайли са:

ЕГ Консулт ООД

Райфайзен банк

IBAN:  BG85RZBB91551008566130

BIC code:  RZBBBGSF

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +