Индустриални отношения

Професионално направление: Трудов живот, код 347

Професия: Сътрудник по управление на индустриални отношения, код 347010

Специалност: Индустриални отношения, код 3470101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 185 173 358
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 13 14 27
2. Икономикс 34 29 63
3. Държавно управление 18 12 30
4. Основи на правото 46 35 81
5. Икономика и управление на фирмата 35 35 70
6 Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 39 48 87
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 235 242 477
1. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 31 42 73
2 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 44 51 95
3 Същност, функциите и субектите на социалната политика 18 18 36
4 Възникване и историческо развитие на Индустриалните отношения 24 24 48
5 Основни страни в индустриалните отношения 23 24 47
6 Предмет и принципи на индустриалните отношения 35 35 70
7 Колективното трудово договаряне 60 48 108
         
III Специфична задължителна професионална подготовка. Дейности на Сътрудника по управление на индустриални отношения 50 75 125
1 Подготовка на информация, необходима за участието на социалните партньори в трудовото договаряне 10 15 25
2 Популяризиране на дейността на органите за 6 9 15
социално сътрудничество и на резултатите от тяхната дейност
3 Функциониране на Съветите за тристранно сътрудничество 8 12 20
4 Провеждане на общото събрание в предприятието 6 9 15
5 Подготовка и провеждане на колективното трудово договаряне 8 12 20
6 Съдействие за разрешаване на колективни трудови спорове 12 18 30
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник по управление на индустриални отношения код 347010 и специалност Индустриални отношения код 3470101.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   ползва оборудването и офистехниката в съответствие с основните правила за безопасна работа, не замърсява с работата си околната среда, спазва изискванията за противопожарна безопасност;

-    познава обществено-политическото устройство на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации, на организациите на работниците и служителите и на работодателите;

-    разбира същността и принципите на пазарната икономика, икономическите процеси и явления;

-    осъществява ефективна комуникация при изпълнението на трудовата си дейност, умее да работи в екип, да презентира и др.;

-     разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институциите за индустриални отношения, отнася се с чувство за отговорност при изпълнението на възложените му задачи, проявява инициатива, старае се постоянно да повишава своята квалификация;

-    умее да събира и обработва информация, да попълва бланки, да подготвя справки, съставя протоколи;

-    намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, обединяващ текст, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и програмни продукти;

-      владее чужд език на ниво, осигуряващо ефективна комуникация и общуване по професионални теми;

-    притежава базисни икономически знания за макроикономическите явления, процеси и измерители за икономиката и финансите на предприятието;

-     познава същността, функциите и субектите на социалната политика, европейския социален модел и приоритетите на националната социална политика;

-  разбира същността и формите на корпоративната социална отговорност;

-  притежава базисни познания по управление на предприятието, организационно-управленската структура, процеса на вземане на решения, основните управленски функции, информационното осигуряване на управленския процес, приложението на информационни и комуникационни технологии;

-    познава състоянието и основните закономерности на пазара на труда - търсенето и предлагането на работна сила, заетостта и безработицата;

-       притежава знания за формите и системите на организирането, заплащането, ефективността на труда и вътрешнофирмените трудови стандарти;

-     познава проблематиката, свързана с осигуряването на здравословни, безопасни и екологични условия на труд;

-  познава основите на трудовото и социалното законодателство, юридическите форми на стопанска дейност, договорните отношения и др.;

-  познава основите на индустриалните отношения, в т.ч.: основни понятия, институции и органи, основни форми и механизми на индустриалните отношения, нормативна рамка, еволюция, форми и принципи на Европейския социален диалог и приложението му в България;

-     познава трудовите и осигурителните отношения, в т.ч.: основи на трудовото и осигурителното право, същност и законодателна уредба на трудовите и осигурителните отношения; разрешаване на индивидуални трудови спорове;

-     познава колективното трудово договаряне, в т.ч.: същност, предмет, възникване, развитие, правна уредба и равнища на колективното трудово договаряне (КТД); структура и съдържание на КТД;

-     технология на преговорния процес;

-    познава колективните трудови спорове, в т.ч.: същност, характеристика, фактори и предпоставки, пораждащи колективните трудови спорове; способи и механизми за уреждане на колективните трудови спорове.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +