Компютърна графика

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213

Професия: Компютърен график, код 213060

Специалност: Компютърна графика, код 2130601

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове  
           
I Обща задължителна професионална подготовка 56 56 112  
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 12 12 24  
2. Информационни и комуникационни технологии 24 22 46  
 
3. Съставни елементи на компютърната техника, компютърна мрежа и интернет 20 22 42  
           
II Отраслова задължителна професионална подготовка 176 198 374  
1. Основни   видове компютърна графика: пикселна и векторна, дву- или триизмерна и т.н. и техните възможности за приложение 36 38 74  
2. Композиране на рисунка по реални обекти, модели и използване на светлината при изобразяване формата и разположението на предметите 52 62 114  
3. Сложна композиция, триизмерни форми, форми в интериор и екстериор, пространствените структури и структурната комбинаторика 52 60 112  
4. Цветови канали за прецизни цветови корекции и цветоотделяне 36 38 74  
           
III Специфична задължителна професионална подготовка 238 236 474  
1. Векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения 12 12 24  
2. 3D моделиране в автоматизираните системи за проектиране 62 54 116  
3. Автоматизирани системи за създаване на реалистична компютърна графика 36 38 74  
 
4. Photoshop 50 54 104  
5. Модели на възприемане на цветовете 24 26 50  
6. Създаване на website 54 52 106  
    940 980 1920  
  ОБЩО 470 490 960  

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Компютърен график код 213060 и специалност Компютърна графика код 2130601.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в Държавните образователни изисквания за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;

-     умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност;

-     притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с дейностите в бранша;

-     има общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с екипа;

-     познава, разширява и прилага предприемаческите си умения в рамките на своята компетентност;

-     владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;

-     умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-     познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-     съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

-     демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

-     умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

-     спазва професионалната етика и има етично поведение;

-     познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с графични компютърни системи и офис техника;

-     познава и прилага професионално информационните и комуникационните технологии и обмена на графичните продукти;

-     притежава основни знания и добра ориентация в историята на изкуството, различава и прилага поуките и резултатите от натрупания исторически опит;

-     има задълбочени познания в областта на компютърната графика - пикселна и векторна и познава възможностите й за приложение;

-     разчита и използва текстова и графична информация;

-     умее да изпълнява административни дейности и процедури, свързани с обработка на графична информация, обмен и комуникации с графични продукти, работа със специална компютърна периферия, отчетност и контрол;

-     характеризира различните видове печатни и електронни медии;

-     умее да работи с различни видове периферни устройства - скенер, таблет, принтер и др.;

-     прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;

-     познава и прилага основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла графика, перспектива, цветни техники и др.);

-     прилага знанията и уменията за изграждане на рисунка, сложна композиция в дву- и тримерни форми;

-     познава и прилага знанията, методите и техниките, описани в цветознанието и комбинаториката - както в рисунката от ръка, така и в компютърната графика;

-     познава теорията на цвета и умее да прилага нейните закони, работи с характеристиките на цветовете, контраста, връзката между светлина и цвят и т.н.;

-     познава и използва методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;

-     знае и умее да използва операционните системи и професионалния софтуер - растерни и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;

-     използва селекции, пластове, създава, редактира и манипулира обекти и специални визуални ефекти в растерните и векторните графични системи;

-     може да пише скриптове за филтриране и обработка на обектите;

-     познава компютърнoто моделиране и създава 2D и 3D модели, както и съпровождащата ги документация;

-     познава принципите и методите на анимацията и озвучаването, предоставя необходимите възможности в работата на колегите си аниматори.

Освен това обучаемият трябва да е добил знания и умения за:

-       Цялостното оформление на печатни, електронни и други продукти, съчетавайки форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта;

-       Създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти;

-       Съставяне на каталози и рекламни материали с комбиниран текст и изображения;

-       Цялостната концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

-       Специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използване на личните предпазни средства при работа с графични компютърни системи и офис техника;

-       Историята на изкуството;

-       Пикселна и векторна графика;

-       Работа с различни видове периферни устройства - скенер, таблет, принтер и др.;

-       Основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла графика, перспектива, цветни техники и др.

-       Изграждане на рисунка, сложна композиция, в дву- и тримерни форми;

-       Методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;

-       Операционните системи и професионално ориентирания софтуер - растерните и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;

-       Скриптове за филтриране и обработка на обектите;

-       Принципите и методите на анимацията и озвучаването.Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

                                      

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +