Графичен дизайн

Професионално направление:

Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213

Професия: Графичен дизайнер, код 213070

Специалност: Графичен дизайн, код 2130701

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

 

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове  
           
I Обща задължителна професионална подготовка 116 118 234  
 
           
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 12 12 24  
2. Информационни и комуникационни технологии 26 26 52  
 
3. Информационни технологии 28 30 58  
4 Основи на графичния дизайн – дейност при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма 50 50 100  
           
           
II Отраслова задължителна професионална подготовка 234 250 484  
           
1. Основни   видове компютърна графика: пикселна и векторна, дву- или триизмерна и т.н. и техните възможности за приложение 50 50 100  
2. Маркетинг и реклама 56 60 116  
3. Работа с In design 50 60 110  
4. HTML/Java script 78 80 158  
           
           
III Специфична задължителна професионална подготовка 120 122 242  
1. Допълнителни програми и функции 60 62 122  
2. История, Рисуване и живопис 30 30 60  
3. Шрифт и типография 30 30 60  
           
  ОБЩО 470 490

 

960

 
   

 

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Графичен дизайнер код 213070 и специалност Графичен дизайн код 2130701.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-     умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-     познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-     познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-     ръководи и умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;

-     съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

-     демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

-     умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

-     владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;

-     спазва професионалната етика и има етично поведение.

-     характеризира различните видове печатни и електронни медии;

-     умее да работи с различни видове периферни устройства - скенер, таблет, принтер;

-     познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;

-     спазва последователността на етапите при създаване на дизайн на различни продукти;

-     прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;

-     познава въздействието на различните форми и цветове в графичния дизайн;

-     анализира различни дизайнерски решения, като използва характерната терминология и изразни средства;

-     използва специализирани програмни продукти за обработка на изображения, подготовка за печат и др.;

-     прилага различни техники при създаване и обработка на графични изображения;

-     познава технологиите за печат и видовете хартия;

-     извършва предпечатна подготовка на книги, каталози, брошури и др.;

-     оформя дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, реклами и др.);

-     оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;

-     структурира и организира текстова информация и графични изображения в интернет сайт.

 

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

                                                

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +