Интериорен дизайн

Професионално направление: Дизайн, код 214

Професия: Дизайнер, код 214010

Специалност: Интериорен дизайн, код 2140106

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на учебните предмети и темите Общ брой часове

Бройчасове

теория

Бройчасове практика
I. Задължителна професионална подготовка 72 72 -
1. Здравословни и безопасни условия на труд. 12 12 -
2. Икономика. 30 30 -
3. Предприемачество   и бизнес-комуникации 30 30 -
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 160 118 42
1 Чужд език по професията. 40 20 20
2 История на изкуството. 66 56 10
3 Рисуване и композиция. 30 30 -
4 Перспектива. 12 6 6
5 Цветознание. 12 6 6
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 728 180 548
1 Интериорен дизайн с проект 40 15 25
2 Материалознание. 15 15 0
3 Комбинаторика 30 15 15
4 Пластична анатомия 70 30 40
5 Ергономия. 38 25 13
6 Архитектура. 60 30 30
7 Техническо чертане и шрифт 65 20 45
8 Учебна практика по:      
8.1 Рисуване и композиция 110 - 110
8.2 Скулптура 90 - 90
8.3 Компютърна графика 110 - 110
         
  Производствена   практика. 40 - 40
         
IV. Избираема професионална подготовка 60 30 30
         
  Общо: 960 370 590

Програма Е за професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” е разработена на основание чл. 10, ал.3, т. 6, чл.11 и чл. 12 от Закона за професионално образование и обучение

След завършване на професионалото обучение по професията “ Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:    

-          Видовете визуални изкуства, етапите на тяхното развитие и методите и средствата за получаване на готов дизайн- продукт;

-          Етапите на творческия процес при създаване на дизайн - продукта;

-          Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

-          Законите на пазарната икономика, за да реализира успешно своята творба;

-          Значението и правилата на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации,ролята на комуникациите при контакт с потребителите;

-          Техниките и средствата за художествено оформяне на идея;

-          Свойствата на материалите, с които се изработват макети или се прилагат директно на обекта;

-          Основните правила в ергономията и ги прилага правилно при изготвяне на идейните проекти;

-          Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране.

-          Знания основополагащи за формообразуването и значението му в дизайнерската професия

-          Законите за създаване на хармонични произведения и организирането на двуизмерното и триизмерното простронство, които ще могат да упражняват в текущи задачи.

-          Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с химични материали, уреди и апаратура на работното място.

ДА МОЖЕ:

-          Да разчита и използва техническадокументация, каталожна, справочна литература инормативните документи за използвания програмен инструментариум;

-          Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;

-          Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти позадание на клиента;

-          Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми;

-          Да построяват композиции от различни категории форми

-          Да работи със софтуер за защита на информацията;

-          Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване наразлични видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +