Компютърна анимация

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213

Професия: Компютърен аниматор, код 213050

Специалност: Компютърна анимация, код 2130501

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 120 100 220
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 12 12 24
2. Трудовото законодателство 12 12 24
 
3. Устройства и програми от дадена компютърна система 36 38 74
 
4. Основи на   компютърната анимация и етапи в нейното развитие 60 38 98
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 174 194 368
         
1. Изображения с програми за растерна и векторна графика 86 96 182
2. Обработка на 2D и 3D графика 88 98 186
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 176 196 372
         
1. Основни техники, използвани в компютърната анимация 82 98 180
2. Създаване на анимационен филм, 94 98 192
използвайки специализиран софтуер  
         
  ОБЩО 470 490  960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Компютърен аниматор код 213050 и специалност Компютърна анимация код 2130501

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия

-     на труд;

-     умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-     познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-     познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-     ръководи и умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;

-     съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

-     демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

-     умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

-     владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;

-     спазва професионалната етика и има етично поведение.

-     характеризира различните видове печатни и електронни медии;

-     умее да работи с различни видове периферни устройства - скенер, таблет, принтер;

-     познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;

-     спазва последователността на етапите при създаване на дизайн на различни

-     продукти;

-     прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;

-     познава въздействието на различните форми и цветове в графичния

-     дизайн;

-     анализира различни дизайнерски решения, като използва характерната терминология и изразни средства.

-     използва специализирани програмни продукти за обработка на изображения;

-     прилага различни техники при създаване и обработка на графични изображения;

-     създава обекти за анимация с помощта на компютърни програми;

-     познава технологиите и техниките за компютърно анимиране на обекти;

-     работи със специализирани програми за създаване на анимационни филми;

-     умее да създава реалистични движения на обекти в дву- и тримерно пространство;

-     прилага визуални и аудиоефекти към анимирани обекти;

-     създава анимационни филми с определена тематика.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +