Фотография

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213

Професия: Фотограф, код 213020

Специалност: Фотография, код 2130201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 118 120 238
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 20 20 40
2. Технологии във Фотографията 48 50 98
3. Информационни технологии 50 50 100
         
II. Отраслова задължителна професионална подготовка 158 164 322
1. Фотографска оптика и апаратура 42 38 80
2. Обработка на снимки в лаборатории 52 64 116
3. Фотостилистика и фотокомпозиция 64 62 126
         
III. Специфична задължителна професионална подготовка 194 206 400
1. Работа с фотографии 62 74 136
2 Фотожурналистика и художествена фотография 66 64 130
3 Работа с Indesign във фотографията 66 68 134
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Фотограф код 213020 и специалност Фотография код 2130201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-     умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-     познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-     познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-     работи в екип, като участва активно при разпределяне на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност за срочното и качествено изпълнение на възложените задачи;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;

-     съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си;

-     умее да намира информация в интернет с помощта на компютър, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

-     осъществява комуникация и ползва информация на чужд език, свързана с професионалната му дейност;

-     спазва професионалната етика и има етично поведение.

-     познава различните видове медии и възможностите за реализация;

-     използва специализирани програмни продукти за обработване на изображение;

-     познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;

-     спазва последователността на етапите при изграждане на художествена творба;

-     прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;

-     представя в исторически план възникването и развитието на фотографията;

-     познава работата на популярни фотографи и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства.

-     използва всички техники за създаване на трайни фотографски изображения;

-     анализира и прилага законите на фотостилистиката и фотокомпозицията;

-     създава фотографии в основните и смесените жанрове в художествената фотография;

-     анализира и оперира с особеностите на фотожурналистиката, фотографиката, научната фотография и киното;

-     подготвя, реализира, обработва и оформя фотографии от идеята до финалния визуален продукт.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +