Експлоатация на съоръжения за пречистване на води

Професионално направление: Технологии за опазване на околната среда, код 851

Професия: Еколог, код 851010

Специалност: Експлоатация на съоръжения за пречистване на води, код 8510102

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 55 0 55
1 Здравословни и безопасни условия на труда 7 0 7
2 Информационна техника и технологии 10 0 10
3 Икономика 20 0 20
4 Бизнес комуникации 8 0 8
5 Предприемачество 10 0 10
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 80 0 80
1 Химия на околната среда 5 0 5
2 Чужд език по професията 10 0 10
3 Неорганична химия 8 0 8
4 Органична химия 8 0 8
5 Техническо чертане 5 0 5
6 Физикохимия 10 0 10
7 Електротехника и електроника 10 0 10
8 Аналитична химия и инструментални методи 6 0 6
9 Микробиология 8 0 8
10 Автоматизация на производството 5 0 5
11 Процеси и апарати 5 0 5
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 125 240 365
1 Екология и устойчиво развитие 20 0 20
2 Опазване на околната среда 20 0 20
3 Екологичен мониторинг 15 0 15
4 Нормативно-правна база в екологията 20 0 20
5 Управление и експлоатация на пречиствателни съоръжения 20 0 20
6 Пречистване на промишлени отпадни води 15 0 15
7 Пречиствателни съоръжения - видове 15 0 15
8 Учебна практика по:      
8.1. Екологичен мониторинг 0 60 60
8.2. Управление и експлоатация на пречиствателни съоръжения 0 60 60
8.3. Пречистване на промишлени отпадни води 0 60 60
8.4. Пречиствателни съоръжения - видове 0 60 60
         
Г Производствена практика - 100 100
         
Д Избираема професионална подготовка 60 0 60
  Основи на екологията 60 0 60
  Екотоксикология и защита на природните компоненти, свързани с производството на безопасни суровини и екологично чисти храни 60 0 60
  Природни бедствия, екокатастрофи и промишлени аварии 60 0 60
  ОБЩО 320 340 660
 
Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 92 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Еколог - код 851010 и специалност Експлоатация на съоръжения за пречистване на води - код 8510102, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.
Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.
Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението, обучаваният трябва да:
-         Спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
-         Използва информационни и комуникационни технологии;
-         Работи в екип и поема отговорност за неговата работа;
-         Реализира предприемачески идеи, подходи и умения;
-         Притежава общи икономически знания;
-         Познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
-         Владее един или два чужди езици на ниво, позволяващо му да ползва техническа и технологична документация, свързана с упражняваната професия;
-         Разбира своята роля в дейността на фирмата/предприятието;
-         Притежава необходимите личностни качества за успешна професионална реализация;
-         Притежава необходимите знания от областта на професионалната етика и има толерантно отношение към фирмата;
-         След завършване на обучението, обучаваният трябва да:
-         Прилага ефективна организация на труда на работното място в химичните производства и пречиствателните станции;
-         Идентифицира основните закономерности в екологията и опазването на околната среда;
-         Обяснява физикохимичната природа на технологичните процеси и свързаните с тях опасности от замърсяване на околната среда;
-         Участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда;
-         Познава оборудването за реализацията на технологичните процеси и потенциалните опасности от замърсяване на въздуха, водите и почвата;
-         Анализира и обобщава резултатите от проведените анализи;
-         Обяснява същността на етапите на технологичния контрол;
-         Използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата на еколога;
-         Участва в решаване на екологични проблеми;
-         Прилага в своята работа действащото екологично законодателство.
-         Описват устройството и действието на съоръженията за   пречистване на   отпадъчни и природни води;
-         Следят за спазване на експлоатационните параметри на съоръженията за   пречистване на   отпадъчни и природни води;
-         Прилагат правилата за експлоатация и поддържане на съоръжения за   пречистване на   отпадъчни и природни води;
-         Работят с техниката за контрол, управление и регулиране на процесите по пречистване на отпадъчните и природни води;
-         Следят и контролират доставянето на отпадъците до съоръженията за повторно използване или унищожаване;
-         Откриват неизправности в работните съоръжения и предприемат мерки за тяхното отстраняване;
-         Работят с измервателни уреди и техниката за пречистване на   отпадъчни и природни води;
-         Разчитат техническа документация;
-         Извършват дейностите по експлоатация на съоръжения за пречистване на води като спазват изискванията по техническа безопасност и противопожарна охрана;
-         Следят за експлоатацията на електрическите съоръжения, използвани в процеса на пречистване на отпадъчни и природни води;
-         Участват в дейностите по техническото обслужване, диагностика, ремонт и изпитване на съоръженията.
-         Описват състава и свойствата на екологичните системи;
-         Прилагат съвременни методи за извършване на физични, химични и микробиологични анализина замърсителите на водата, почвата и атмосферния въздух;
-         Описват естествената регенерация на околната среда;
-         Разбират същността на основните понятия – качество на вода, въздух и почва;
-         Изследват и анализират компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат;
-         Обобщават резултати от анализи на замърсителите на околната среда и предлагат решения за подобряване на нейното качество;
-         Прилагат методите на работа с лабораторното оборудване, работят с необходимата точност с оборудването и го поддържат съобразно изискванията;
-         Подготвят и систематизират информация от лабораторните изследвания и анализи и изготвят отчети;
-         Участват в мониторинговия контрол на състоянието на околната среда;
-         Реагират своевременно при възникнали опасни ситуации и прилагат съответните предписания;
-         Осъществяват самоконтрол на дейността си и поемат отговорност за работата на екипа;
-         Избират и използват правилно лични предпазни средства;
-         Работят точно и прецизно при изпълнение на производствени задачи, спазвайки технологичната последователност на отделните операции;
-         Осъществяват комуникация с преките си ръководители и с колеги от екипа, при спазване принципите на толерантност и лоялност към фирмата.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +