Екология и опазване на околната среда

Професионално направление: Технологии за опазване на околната среда, код 851

Професия: Еколог, код 851010

Специалност: Екология и опазване на околната среда, код 8510101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо обраазователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 130 0 130
1 Здравословни и безопасни условия на труда 16 0 16
2 Информационна техника и технологии 38 0 38
3 Икономика 36 0 36
4 Бизнес комуникации 20 0 20
5 Предприемачество 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 120 0 120
1 Химия на околната среда 10 0 10
2 Чужд език по професията 10 0 10
3 Неорганична химия 12 0 12
4 Органична химия 12 0 12
5 Техническо чертане 12 0 12
6 Физикохимия 12 0 12
7 Електротехника и електроника 10 0 10
8 Аналитична химия и инструментални методи 10 0 10
9 Микробиология 12 0 12
10 Автоматизация на производството 10 0 10
11 Процеси и апарати 10 0 10
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 160 390 550
1 Екология и устойчиво развитие 22 0 22
2 Опазване на околната среда 22 0 22
3 Екологичен мониторинг 25 0 25
4 Нормативно-правна база в екологията 25 0 25
5 Пречистване на замърсени почви 20 0 20
6 Пречистване на промишлени отпадни води 22 0 22
7 Пречиствателни съоръжения 24 0 24
8 Учебна практика по:      
8.1. Екологичен мониторинг 0 100 100
8.2. Пречистване на замърсени почви 0 100 100
8.3. Пречистване на промишлени отпадни води 0 100 100
8.4. Пречиствателни съоръжения 0 90 90
         
Г Производствена практика 0 100 100
         
Д Избираема професионална подготовка 60 0 60
  Основи на екологията 60 0 60
  Екотоксикология и защита на природните компоненти, свързани с производството на безопасни суровини и екологично чисти храни 60 0 60
  Природни бедствия, екокатастрофи и промишлени аварии 60 0 60
         
  ОБЩО 470 490 960

 

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 92 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Еколог код 851010 и специалност Екология и опазване на околната среда код 8510101, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-       Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-       Използва информационни и комуникационни технологии;

-       Работи в екип и да поема отговорност за неговата работа;

-       Реализира предприемачески идеи, подходи и умения;

-       Притежава общи икономически знания;

-       Владее трудовото законодателство, определящо неговия статус, права и задължение;

-       Владее един или два чужд езика на ниво, позволяващо му да ползва техническа и технологическа документация, свързана с упражняваната професия;

-       Разбира своята роля в дейността на дружеството;

-       Притежава необходимите личностни качества за успешна професионална реализация;

-       Притежава необходимите знания от областта на професионалната етика и да има етично поведение;

-       Познава и прилага ефективна организация на труда на работното място в химическите производства и пречиствателните станции;

-       Идентифицира основните закономерности в екологията и опазването на околната среда;

-       Познава физикохимичната природа на технологичните процеси и свързаните с тях опасности от замърсяване на околната среда;

-       Участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда;

-       Познава оборудването за реализацията на техническите процеси и потенциалните опасности от замърсяване на въздуха, почвите и водите;

-       Анализира и обобщава резултатите от проведените анализи;

-       Познава същността на етапите на техническия контрол;

-       Използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата на еколога;

-       Участва в решаване на екологични проблеми;

-       Познава и прилага в своята работа действащото екологично законодателство;

-       Описва състава и свойствата на екологичните системи;

-       Познава и прилага съвременните методи за извършване на физически, химически и микробиологични анализи за замърсителите на водата, почвата и атмосферния въздух;

-       Описа естествената регенегация на околната среда;

-       Разбира същността та основните понятия – качество на вода, въздух и почва;

-       Изследва и анализира компонентите на околната среда и факторите, които я уреждат;

-       Обобщава резултатите от анализа на замърсителите на околната среда и да предлага решения за подобряване на нейното качество;

-       Познава методите на работа с лабораторното оборудване, да работи с необходимата точност с оборудването и го поддържа съобразно изискванията;

-       Подготвя и систематизира информацията от лабораторни изследвания и анализи и изготвя отчети;

-       Участва в мониторинговия контрол на състоянието на околната среда;

-       Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на работа и да спазва предписанията за своевременна реакция;

-       Осъществява самоконтрол на дейността си и поема отговорност за работата на екип;

-       Избира и използва правилно лични предпазни средства;

-       Работи самостоятелно точно и прецизно при изпълнение на конкретна задача, спазвайки технологичната последователност на отделните операции;

-       Осъществява комуникация с преките си ръководители, с колеги от екипа при спазване принципите на лоялност към фирмата.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +