Банкова охрана и инкасова дейност

Банкова охрана и инкасо дейност

Професионално направление: Защита на собствеността и личността, код 861

Професия: Охранител, код 861010

Специалност: Банкова охрана и инкасо дейност, код 8610101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на учебните предмети

Брой часове

Всичко

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

54

54

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Информационни технологии

18

18

3.

Икономикс

10

10

4.

Трудово-правно законодателство

8

8

5.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

10

10

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

380

180

200

1.

Чужд език по професията

18

18

2.

Основи на частната охранителна дейност.

42

42

3.

Специална подготовка

30

30

4.

Правни основи на частната охранителна дейност

30

30

6.

Оръжие знание и стрелкова подготовка.

30

30

7.

Самоотбрана и бойно приложни техники.

30

30

8.

Учебна практика по специалността:

8.1.

Специална подготовка

40

40

8.2.

Правни основи на частната охранителна дейност

40

40

8.3.

Противодействие на тероризма и престъпноста

40

40

8.4.

Оръжие знание и стрелкова подготовка.

40

40

8.5.

Самоотбрана и бойно приложни техники.

40

40

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

446

200

290

1.

Организация и тактика на банковата охрана

116

116

2.

Организация и тактика на инкасовата дейност

110

110

3.

Учебна практика по специалността:

3.1.

Организация и тактика на банковата охрана

100

100

3.2.

Организация и тактика на инкасовата дейност

100

100

4.

Производствена практика

90

90

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

60

1.

Противодействие на тероризма и престъпноста

60

60

Всичко А+Б:

960

470

  490

След завършване на професионалното обучение по професия „Охранител”, специалност „Банкова охрана и инкасо дейност ”, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

ДА ЗНАЕ:

 • познава и прилага изискванията на нормативните документи при изпълнение на задълженията си по охранителната дейност;
 • познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и европейските норми за защита правата и свободите на гражданите;
 • познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
 • познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 • умее да си служи със зачисленото му оръжие и помощни средства;
 • планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност;
 • организира ефективно работното си време и работното си място;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

ДА МОЖЕ:

 • да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания;
 • знае основните правни понятия;
 • познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 • познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана;
 • разбира методиката и техниката за осъществяване на вида охрана по специалността, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в охранителната дейност;
 • познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;
 • прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
 • познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпленията;
 • анализира създалите се ситуации и съобразно с тях предприема необходимите действия;
 • познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;
 • познава значението, бойните свойства, техническите характеристики и устройството на късото и дългото стрелково оръжие и помощните средства за отбрана;
 • прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
 • осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение на функционалните си задължения;
 • оценява държавните интереси  и е убеден защитник на интересите на държавата, на правата и свободите на гражданите.  
 • могат да си служат със средствата за индивидуална защита – бронежилетка, противогаз и др.;
 • познават основните характеристики на банковата дейност, типовете банкови учреждения и небанкови финансови институции;
 • запознати са с елементите на банковата сигурност и структурата и функциите на звената за сигурност на банките;
 • познават организацията на трансфера на пари и ценни пратки;
 • познават функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
 • познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 • познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
 • могат да водят точен огън със стрелково оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
 • познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови палки, газово оръжие, белезници и др.);
 • владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения;
 • умеят да управляват различни видове автомобили, да се справят в сложна пътна ситуация.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Охранител”, специалност „Банкова охрана и инкасо дейност ”.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +