Екскурзоводско обслужване

Екскурзоводско обслужване

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време, код 8120302

Професия: Екскурзовод, код 8120302

Специалност: Екскурзоводско обслужване, код 8120302

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите

Брой часове теория

Брой часове  практика

Общ брой часове

I

Обща задължителна професионална подготовка

70

50

120

1.

Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ)

15

15

30

2.

Икономикс

35

25

60

3.

Основи на държавата и правото

20

10

30

II

Отраслова задължителна професионална подготовка

156

176

332

1.

Туризъм

50

60

110

2

Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - специализиран  английски. Информатика

80

90

170

3.

Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство

26

26

52

III

Специфична задължителна професионална подготовка

244

264

508

1

Обща характеристика на екскурзоводството

25

25

50

2

Работа на екскурзовода при подготовка и провеждане на туриситическото пътуване

30

30

60

3

Характеристика на основните екскурзоводски дейности

50

50

100

4

Особености на екскурзоводското обслужване при пътуване с различни видове транспортни средства

30

30

60

5

Представяне на България като туристическа дестинация

39

69

108

6

Туристически програми в чужбина

30

50

80

7

Правна уредба на екскурзоводската дейност в България

40

10

50

ОБЩО

470

490

960

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага основните правила за безопасна работа, при работа да не замърсява околната среда, да

познава и използва личните и колективните предпазни средства;

- използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа;

- познава общите икономически принципи за организация и развитие на туризма;

- познава правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, да разбира

договорните отношения между работодател и работник;

- осъзнава своята роля и място при решаването на проблеми, вземането на решения и участието в работата

на екипа;

- знае общите правила за работа с компютър;

- ползва специализирани програмни продукти в интернет;

- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си.

- използва чужд език по време на работа;

- прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания по време на работа;

- прилага комуникативни умения;

- прилага технологията на туристическото обслужване;

- оперира с техническите съоръжения;

- познава правната уредба в туризма;

- притежава познания по културология и делово общуване;

- разполага с познания по маркетинг и реклама;

- владее спецификата при работа с чуждестранни туристи.

- извършва в технологична последователност специфичните дейности;

- познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти);

- знае терминологията в туристическото обслужване;

- прилага системите на организация на труда;

- води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;

- познава хигиенните изисквания за местата, посещавани от туристите;

- знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;

- има познания по маркетинг и реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

Структура на програмата:         

-          Задължителна професионална подготовка – теория и практика;

-          Избираема професионална подготовка.

  1. Организация на учебния процес – квалификационен курс.
  2. Оценяване на резултатите от обучението:

-          Чрез текущи и периодични проверки;

-          Чрез изпити за придобиване на професионална квалификация.

  1. Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика.
  2. Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на НАПОО.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +