Кетеринг

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Ресторантьор, код 811060

Специалност: Кетеринг, код 8110603

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

№ по ред Наименование на учебните предмети Брой учебни часове
Всичко Теория Практика
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 900 410 490
А. Обща задължителна професионална подготовка 74 74 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8    -
2. Информационна техника и технологии 18 18 -
3. Икономика 10 10 -
4. Трудово-правно законодателство 8 8 -
5. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 10 10 -
6. Предприемачество 20 20 -
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 280 140 140
1. Чужд език по професията 18 18     -
2. Основи на туризма 16 16 -
3. Екология в туризма 18 18 -
4. Счетоводство и отчетност в туризма 16 16 -
5. Отчетност на фирмата 20 20 -
6. Професионална етика и туристическо поведение 16 16 -
7. Маркетинг в туризма 18 18     -
8. Мениджмънт в туризма 18 18  
9. Учебна практика 140 - 140
9.1. Чужд език по професията 66 - 66
9.2. Счетоводство и отчетност в туризма 44     - 44
9.3. Информационни технологии в туризма 30 - 30
В. Специфична задължителна професионална подготовка 546 196 350
1. Материалознание на хранителните продукти 18 18 -
2. Технологично обзавеждане за кетъринг 18 18     -
3. Технология на кулинарни изделия за кетъринг 30 30 -
4. Микробиология 20 20     -
5. Хигиена на храненето и хранително законодателство 18 18 -
6. Сервиране и барманство 32 32     -
7. Естетика и дизайн в кетъринга 18 18 -
8. Организация и обслужване на кетерингово събитие 30 30     -
9. Отчитане на кетиринговата дейност 18 18 -
10. Учебна практика по специалността 230 - 230
10.1. Технология на кулинарни изделия за кетъринг 72 - 72
10.2. Сервиране и барманство 66     - 66
10.3. Организация и обслужване на кетърингово събитие 68 - 68
10.4. Сомелиерство 24     - 24
11. Производствена практика 120 - 120
  Всичко:А+Б+В 900 410 490
ІІ. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 60 60 -
1. Проектиране и презентация на кулинарни изделия 30 30 -
2. HACCP (хасеп) система 30 30 -
  Всичко:І+ІІ 960 470 490

След завършване на професионалното обучение по професия " Ресторантьор ", специалност „Кетъринг“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

Резултати от ученето
Знания Умения
Прилага   правилата   за здравословни и безопасни условия на труд Знае   правилата за   здравословни и безопасни условия на труд и личните предпазни средства Спазва   правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използва лични предпазни средства
Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла Знае   изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.

Разграничава значението на изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.

Познава вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Знае   вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Спазва   правилата   и изискванията за хигиена на работната среда
Извършва вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език Знае стандарта за обслужване на госта при различни начини на хранене и социално психологическите особености при обслужване на български и чуждестранни гости Прилага принципите и методите на вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език
Познава особеностите за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Знае изискванията и правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Прилага правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Изпълнява прецизно трудовите си задължения:

проучване на търсенето и предлагането на кетеринг услуги

-разработване, предлагане, организация и контролиране на кетерингови събития

-поемане на отговорност за прилагането на процедурите и осигуряване на безопасност при провеждане на мероприятия

Знае видовете хранителни продукти от растителен и животински произход и   начините на обработката им.

Знае технологията на приготвянето на различните видове ястия и напитки.

Знае стандартите за оформяне и сроковете за съхранение и реализиране на кулинарните изделия. Знае стандартите за обслужване на гости при различни начини на хранене

Спазва технологичния процес при обработката на хранителните продукти.

Извършва приготвяне на ястия и напитки според рецептурата .

Използва нови продукти и технологии в приготвянето на ястия и напитки.

Извършва оформяне   и аранжиране на ястията и напитките според рецептурата и установените стандарти в ресторанта.

Съчетава компонентите в ястията и аранжирането им.

Извършва консултиране и рекламиране на приготвените ястия и напитки.

Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата и организиране на мероприятия

Познава нормативната уредба в туризма и хранителното законодателство Знае нормативните документи Спазва нормативните документи
Познава машините и съоръженията, съдовете и инвентара, съгласно конкретната задача .

Знае машините и съоръженията използвани в заведенията за хранене

Знае съдовете и   инвентара, необходими при изпълнение на конкретната задача .

Използва машините   и съоръженията в производството на ястия и напитки.

Подбира машините и съоръженията, съдовете и   инвентара, при производството на ястия и напитки.

Познава организацията на работата и специфичните стандарти за работа във фирмата Знае специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите и социално психологическите особености на персонала Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата
Познава отчетните документи Знае отчетните документи прилагане в ресторанта и бара Работи с отчетни документи
Познава информационната техника и технологии в туризма Знае информационната техника и използваните програмни продукти в туризма Работи с персонален компютър и прилага готови програмни продукти

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор ",специалност „Кетъринг".

2.Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шесто балната система.

3.Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +