Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН).

Провеждат се професионални обучения и курсове за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на:

  • физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация
  • заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място
  • безработни лица с последващо стажуване във фирми

Предлагаме следните професии и специалности:

(Професия - Код специалност - Специалност - Степен на професионална квалификация)

  21 Изкуства

Художник – изящни изкуства 
2110101 Живопис - трета
2110102 Стенопис - трета

2110103 Графика - трета
2110111 Илюстрация и оформление на книгата - трета

-------------------------------------------------------
Фотограф
2130201 Фотография - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен аниматор
2130501 Компютърна анимация - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен график
2130601 Компютърна графика - трета
-------------------------------------------------------
Графичен дизайнер
2130701 Графичен дизайн - трета
-------------------------------------------------------
Дизайнер
2140106 Интериорен дизайн - трета
2140108 Моден дизайн - трета
2140112 Рекламна графика - трета
-------------------------------------------------------
Художник – приложни изкуства
2150705 Иконопис - трета
-------------------------------------------------------


  34 Стопанско управление и администрация


Брокер 
3410301 Недвижими имоти - трета
-------------------------------------------------------
Търговски представител 
3410401 Търговия на едро и дребно - трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник в маркетингови дейности  
3420201 Маркетингови проучвания - втора
-------------------------------------------------------
Финансист 
3430101 Банково дело - трета
3430102 Застрахователно и осигурително дело - трета
-------------------------------------------------------
Финансов отчетник 
3430201 Финансова отчетност - втора
-------------------------------------------------------
Данъчен и митнически посредник
3440201 Митническа и данъчна администрация - трета
3440202 Митническо и данъчно обслужване - втора
-------------------------------------------------------
Оперативен счетоводител 
3440301 Оперативно счетоводство – трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник в бизнес-услуги
3450401 Бизнес–услуги - втора
-------------------------------------------------------
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501 Малък и среден бизнес - втора
-------------------------------------------------------
Икономист 
3451201  Индустрия - трета
3451202  Търговия - трета
3451203  Земеделско стопанство - трета
3451204  Икономика и мениджмънт - трета
3451205  Горско стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Офис - мениджър 
3460101 Бизнес – администрация – трета
-------------------------------------------------------
Офис - секретар 
3460201  Административно обслужване - втора
-------------------------------------------------------
Сътрудник по управление на индустриални отношения 
3470101  Индустриални отношения - трета 
-------------------------------------------------------

 

  48 Информатика

Системен програмист
4810201 Системно програмиране - трета
-------------------------------------------------------
Икономист - информатик 
4820101 Икономическа информатика - трета
-------------------------------------------------------
Оператор информационно осигуряване
4820201 Икономическо информационно осигуряване - втора
-------------------------------------------------------
Оператор на компютър  
4820301 Текстообработване - първа
-------------------------------------------------------
Организатор Интернет приложения  
4820401 Електронна търговия - трета
-------------------------------------------------------


  52 Техника

Техник на компютърни системи 
5230501 Компютърна техника и технологии - трета
5230502 Компютърни мрежи - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Монтьор на компютърни системи 
5230601 Компютърна техника и технологии - втора
5230602 Компютърни мрежи – втора 
-------------------------------------------------------


58 Архитектура и строителство
 
Строителен техник 
5820101
Строителство и архитектура - трета
5820103 Водно строителство - трета
5820104 Транспортно строителство – трета
-------------------------------------------------------
Строител 
5820302 Кофражи - втора
5820303 Армировка и бетон – втора
5820304 Зидария - втора
5820305 Мазилки и шпакловки - втора
5820306 Вътрешни облицовки и настилки - втора
5820307 Външни облицовки и настилки - втора
5820309 Бояджийски работи - втора
5820310 Строително дърводелство - втора
5820311 Строително тенекеджийство - втора
5820312 Покриви - втора
-------------------------------------------------------
Строител – монтажник
5820401 Стоманобетонни конструкции - втора
5820402 Метални конструкции - втора
5820403 Сухо строителство - втора
5820404 Дограма и стъклопоставяне - втора
5820405 Изолации в строителството – втора
-------------------------------------------------------
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 
5820501 Вътрешни ВиК мрежи - втора
5820502 Външни ВиК мрежи – втора
-------------------------------------------------------
Пътен строител  
5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях - втора
5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях - втора
-------------------------------------------------------
Помощник в строителството  
5820801 Основни и довършителни работи – първа
-------------------------------------------------------

 

85 Опазване на околната среда

Еколог  
8510101 Екология и опазване на околната среда - трета 
8510102 Експлоатация на съоръжения за пречистване на води – втора

-------------------------------------------------------


  86 Обществена сигурност и безопасност  

Охранител
8610101 Банкова охрана и инкасо дейност- трета
8610102 Лична охрана - трета
8610103 Физическа охрана на обекти - трета

-------------------------------------------------------
Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи - трета

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

  62 Селско, горско и рибно стопанство

Техник-растениевъд
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трета
6210104 Селекция и семепроизводство - трета
6210105 Тютюнопроизводство - трета
6210106 Гъбопроизводство - трета
6210107 Растителна защита и агрохимия - трета
-------------------------------------------------------

Техник в лозаровинарството
6210201 Лозаровинарство - трета
-------------------------------------------------------

Растениевъд
6210302 Полевъдство - втора
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
-------------------------------------------------------
Техник-животновъд  
6210401 Говедовъдство - трета
6210402 Овцевъдство - трета
6210403 Свиневъдство - трета
6210404 Птицевъдство - трета
6210405 Зайцевъдство - трета
6210406 Пчеларство и бубарство - трета
6210407 Коневъдство и конна езда – трета
-------------------------------------------------------
Животновъд 
6210502 Говедовъдство – втора
6210503 Овцевъдство – втора
6210504 Свиневъдство – втора
6210505 Птицевъдство – втора
6210506 Зайцевъдство – втора
6210507 Пчеларство – втора
6210508 Коневъдство и конна езда – втора
-------------------------------------------------------
Фермер 
6210601 Земеделец - втора
6210602 Производител на селскостопанска продукция - трета
-------------------------------------------------------
Лозаровинар 
6210901 Лозаровинарство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в растениевъдството 
6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
-------------------------------------------------------
Работник в животновъдството 
6211201 Говедовъдство и биволовъдство - първа
6211202 Овцевъдство и козевъдство - първа
6211203 Свиневъдство- първа
6211204 Птицевъдство - първа
6211205 Зайцевъдство - първа
6211206 Пчеларство - първа
6211207 Бубарство - първа
6211208 Коневъдство - първа
-------------------------------------------------------
Агроеколог

6211401 Агроекология - трета
-------------------------------------------------------
Техник – озеленител  
6220101 Цветарство - трета
6220102 Парково строителство и озеленяване - трета
-------------------------------------------------------
Озеленител 
6220201 Цветарство - втора
6220202 Парково строителство и озеленяване - втора
-------------------------------------------------------
Работник в озеленяването 
6220301 Озеленяване и цветарство - първа
-------------------------------------------------------
Техник - лесовъд
6230101 Горско и ловно стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Лесовъд 
6230401 Горско стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Дивечовъд
6230501 Горско и ловно стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в горското стопанство 
6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
-------------------------------------------------------
Техник - рибовъд 
6240101 Рибовъдство - трета
-------------------------------------------------------
Техник по промишлен риболов и аквакултури 
6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
-------------------------------------------------------
Рибовъд 

6240301 Рибовъдство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в рибовъдството 
6240401 Рибовъдство – първа 


76 Социални услуги

Посредник на трудовата борса 
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник социални дейности 
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
-------------------------------------------------------
Помощник - възпитател 
7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета 


  81 Услуги за личността

Хотелиер 
8110101 Организация на хотелиерството  - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
-------------------------------------------------------
Администратор в хотелиерството 
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
-------------------------------------------------------
Ресторантьор 
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетеринг- трета
-------------------------------------------------------
Готвач 
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - втора
-------------------------------------------------------
Сервитьор-барман 
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - втора
-------------------------------------------------------
Работник в заведенията за хранене и развлечения 
8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - първа
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа
-------------------------------------------------------
Организатор на туристическа агентска дейност
8120101  Организация на туризма и свободното време - трета
8120102  Селски туризъм - трета
-------------------------------------------------------
Екскурзовод 
8120302  Екскурзоводско обслужване  - трета
-------------------------------------------------------  
Аниматор в туризма
8120402  Туристическа анимация - трета
-------------------------------------------------------
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност 
8130101  Спортно-туристически дейности - трета
-------------------------------------------------------
Фризьор 
8150101 Фризьорство - втора
8150102 Организация и технология на фризьорските услуги - трета
-------------------------------------------------------
Козметик
8150201 Козметика - втора
8150202 Организация и технология на козметичните услуги - трета
-------------------------------------------------------
Маникюрист-педикюрист 
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика - втора
8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност – трета
-------------------------------------------------------