Търговия на едро и дребно

Професионално направление: Търговия на едро и дребно, код 341

Професия: Търговски представител, код 341040

Специалност: Търговия на едро и дребно, код 3410401

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 60 52 112
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 20 16 36
3. Държавно управление 12 8 20
4. Основи на правото 18 18 36
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 160 160 320
         
1. Икономика и управление на фирмата 74 74 148
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 60 60 120
3. Управление на човешките ресурси 26 26 52
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 250 278 528
         
1. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 86 88 174
2. Маркетинг 90 90 180
3 Стокознание 38 50 88
4 Дейности при търговията на едро и дребно 36 50 86
         
  ОБЩО 960 470 490

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Търговски представител код 341040 и специалност Търговия на едро и дребно код 3410401.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-       познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-       познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-       разбира договорните отношения между работодател и работник;

-       характеризира основните икономически понятия;

-       знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;

-       умее да общува, като се съобразява с психологията на клиента;

-       умее да работи в екип и прилага принципите на екипната работа;

-       умее да води ефективна комуникация и делови отношения и да оформя деловата кореспонденция;

-       разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-       умее да намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;

-       използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език.

-       познава законодателството в своята сфера и съответните административни процедури;

-       характеризира формите, принципите и методите на търговското посредничество;

-       обяснява организацията на промишлената, транспортната и търговската дейност;

-       описва основните стоковедни характеристики на стоките;

-       изброява основните методи и правила за транспорт, съхранение и употреба на стоките;

-       познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките;

-       познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и продажбата на стоките;

-       познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки;

-       умее да работи с офис техника - телефон, факс, компютър, принтер, скенер, копирна машина;

-       познава основните елементи на маркетинговата политика;

-       използва ценовата политика и знае ролята на цените;

-       познава изискванията на данъчното облагане;

-       спазва етичните норми на поведение и бизнес етикета при общуването си с колеги и клиенти.

-      набира, обработва и анализира информация за пазара; обработва запитвания на клиентите;

-      може да прогнозира, планира и организира дейността по реализиране на продуктите на дружеството;

-      познава правилата на бизнес логистиката;

-      умее да води преговори и прилага ефективни търговски контакти за реализация на стоки и продукти;

-      умее да презентира качествата на предлаганите продукти;

-      разбира психологията на потребителя, потребителските вкусове и предпочитания, особеностите на потребителското поведение и факторите, които му влияят;

-      умее да провежда ефективен контрол на продажбите;

-      може да прилага продуктовата и дистрибуционнатa политика;

-      използва подходящи статистически методи и модели за анализ;

-      събира, обработва и разчита маркетингова информация;

-      извършва проучвания и анализира потребителското поведение;

-      подготвя писма, оферти, сделки и оформя договори съгласно изискванията на български и международни стандарти и правилата за регистриране, класифициране и архивиране на документи.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +