Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения, код 811090

Специалност: Работник в обслужването на заведенията за хранене и развлечения, код 8110902

Степен на професионалната квалификация: Първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 135

Брой часове по практика: 165

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

№ по ред Наименование на учебните предмети Брой учебни часове
Всичко Теория Практика
І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 300 135 165
А. Обща задължителна професионална подготовка 24 24 0
1. Здравословни и безопасни условия на труда 8 8 -
2. Трудово-правно законодателство 8 8 -
3. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 -
4. Икономика 4 4 -
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 28 8 20
1. Отчетност на фирмата 8 8 -
2. Учебна практика 20 - 20
2.1. Информационни технологии в туризма 20 - 20
В. Специфична професионална подготовка 188 43 145
1. Материалознание на хранителните продукти 7 7 -
2. Технологично обзавеждане 6 6 -
3. Технология на кулинарната продукция 12 12 -
4. Сервиране и барманство 18 18  
5. Учебна практика 85 - 85
5.1. Технология на кулинарната продукция 30 - 30
5.2. Сервиране и барманство 55 - 55
6. Производствена   практика 60 - 60
  Всичко: А+Б+В 240 75 165
ІІ. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 60 60 -
1. Хигиена на храненето   30 30 -
2. HACCP (хасеп) система 30 30 -
  Всичко:І+ІІ 300 135 165

След завършване на професионалното обучение по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения ”, специалност Работник в обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ , обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции Резултати от ученето
Знания Умения
Прилага   правилата   за здравословни и безопасни условия на труд Знае     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и личните предпазни средства Спазва     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използва лични предпазни средства
Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла Знае   изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла. Разграничава значението на изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.
Познава вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Знае вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Спазва     правилата и изискванията за хигиена на работната среда

Изпълнява прецизно трудовите си задължения:

-участва при приемането на хранителните продукти

-оказва съдействие при съхранението на хранителните продукти, полуфабрикати, спазвайки санитарно-хигиенните изисквания;

-Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска за работа ледогенератори, рекламни витрини;

-Зарежда търговската зала и сервитьорския офис;

-Изпълнява рутинни дейности при обслужването на гостите;

-Участва в дейностите след приключване на работата с клиенти, свързани с подредбата на търговската зала, отсервиране и др.

Знае видовете хранителни продукти от растителен и животински произход и   начините на обработката им.

Знае технологията на приготвянето на различните видове ястия и напитки.

Знае стандартите за оформяне и сроковете за съхранение и реализиране на кулинарните изделия

Спазва технологичния процес при обработката на хранителните продукти.

Извършва приготвяне на ястия и напитки според рецептурата .

Използва нови продукти и технологии в приготвянето на ястия и напитки.

Извършва оформяне   и аранжиране на ястията и напитките според рецептурата и установените стандарти в ресторанта.

Съчетава компонентите в ястията и аранжирането им.

Извършва консултиране и рекламиране на приготвените ястия и напитки

Познава машините и съоръженията, съдовете и инвентара, съгласно конкретната задача .

Знае машините и съоръженията използвани в заведенията за хранене

Знае съдовете и инвентара, необходими при изпълнение на   конкретната задача .

Знае технико-експлоатационните характеристики на всички машини и съоръжения

Използва   машините и съоръженията в производството на ястия и напитки.

Подбира машините   и съоръженията, съдовете и инвентара, при производството на ястия и напитки.

Осигурява техническа изправност на машините и съоръженията, инсталациите.

Познава организацията на работата и специфичните стандарти за работа във фирмата Знае специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите и социално психологическите особености на персонала

Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата

ІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.  Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професияРаботник в заведенията за хранене и развлечени “, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“

2.  Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шесто балната система.

3.  Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.  Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.  Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +