Мениджмънт, финанси, маркетинг

62 Селско, горско и рибно стопанство

Техник-растениевъд
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трет
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
--------------------------------------------------------------------------------
Техник-животновъд  
6210401 Говедовъдство - трета
6210402 Овцевъдство - трета
6210403 Свиневъдство - трета
6210404 Птицевъдство - трета
6210405 Зайцевъдство - трета
6210406 Пчеларство и бубарство - трета
6210407 Коневъдство и конна езда – трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Животновъд 
6210502 Говедовъдство – втора
6210503 Овцевъдство – втора
6210504 Свиневъдство – втора
6210505 Птицевъдство – втора
6210506 Зайцевъдство – втора
6210507 Пчеларство – втора
6210508 Коневъдство и конна езда – втора
-------------------------------------------------------------------------------- 
Фермер 
6210601 Земеделец - втора
6210602 Производител на селскостопанска продукция - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Лозаровинар 
6210901 Лозаровинарство - втора
-------------------------------------------------------------------------------- 
Работник в растениевъдството 
6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
-------------------------------------------------------------------------------- 
Работник в животновъдството 
6211201 Говедовъдство и биволовъдство - първа
6211202 Овцевъдство и козевъдство - първа
6211203 Свиневъдство- първа
6211204 Птицевъдство - първа
6211205 Зайцевъдство - първа
6211206 Пчеларство - първа
6211207 Бубарство - първа
6211208 Коневъдство - първа
--------------------------------------------------------------------------------
Агроеколог

6211401 Агроекология - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Техник – озеленител  
6220101 Цветарство - трета
6220102 Парково строителство и озеленяване - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Озеленител 
6220201 Цветарство - втора
6220202 Парково строителство и озеленяване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в озеленяването 
6220301 Озеленяване и цветарство - първа
--------------------------------------------------------------------------------
Техник - лесовъд
6230101 Горско и ловно стопанство - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Лесовъд 
6230401 Горско стопанство - втора
-------------------------------------------------------------------------------- 
Дивечовъд
6230501 Горско и ловно стопанство - втора
-------------------------------------------------------------------------------- 
Работник в горското стопанство 
6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
-------------------------------------------------------------------------------- 
Техник - рибовъд 
6240101 Рибовъдство - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Техник по промишлен риболов и аквакултури 
6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Рибовъд 

6240301 Рибовъдство - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в рибовъдството 
6240401 Рибовъдство – първа

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +