Недвижими имоти

Професионално направление: Търговия на едро и дребно, код 341

Професия: Брокер, код 341030

Специалност: Недвижими имоти, код 3410301

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 83 70 153
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 25 20 25
3. Основи на държавата и правото 20 20 40
4 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 4 14
5 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 18 16 34
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 203 222 425
         
1 Недвижими имоти - понятия, видове, основни правни изисквания 25 25 50
2 Основи на градоустройството и сградостроителството 56 58 114
3 Вещни права - собственост; ограничени вещни права; владение 22 23 45
4 Търговски операции с недвижими имоти 18 25 43
5 Оценка на имоти. Видове оценки. Методи. Видове строителство. Финансови анализи 26 35 61
6 Посредниците при сделки с имоти и тяхната отговорност   56 56 112
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 184 198 382
         
1 Дейност на брокера на недвижими имоти   40 40 80
2 Работа с договори и документи 34 46 80
3 Кредитиране при покупко–продажба на имот 27 29 56
4 Фасилити мениджмънт – общи понятия 30 30 60
5 Психологически аспекти при сключване на сделки с недвижими имоти 21 23 44
6 Маркетинг и реклама при сделки с недвижими имоти. Интернет реклама 32 30 62
         
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Брокер код 341030 и специалност Недвижими имоти код 3410301

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с колеги и клиенти;

-   познава стопанското и териториалното устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   умее да работи в екип;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма, програма за електронни таблици, презентации и др.;

-   спазва етични и морални норми на поведение;

-   справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;

-   разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели;

-   познава и прилага нормативните актове и съответните административни процедури при сделките с недвижимите имоти;

-   познава правата и задълженията на страните при сделките с недвижими имоти и своята отговорност като посредник между тях;

-   познава формите, принципите и методите на търговското обслужване;

-   познава основните характеристики на организацията и хронологията в процеса на сделките с недвижими имоти;

-   познава взаимоотношенията клиент - пазар и анализира факторите, които обуславят потребителското поведение;

-   познава методологията за определяне на цените и разработването на ценова политика;

-   познава методите на стопанисване, икономическата политика и икономическите субекти в дейността на предприятието;

-   умее да организира и планира работата си по време и място според работната натовареност;

-   работи с офис техника - телефон, факс, компютър, скенер, копирна машина;

-   съставя, получава, обработва, сортира и съхранява работната документация, свързана със сделките за недвижими имоти;

-   изпълнява административни дейности, свързани с писмени комуникации;

-   притежава знания и умения за отчитане на извършената работа;

-   познава и спазва изискванията за документиране на сделките с недвижими имоти, както и стопанските операции, свързани с приходите и разходите на агенцията;

-   познава фирмената организация и дейността на своите колеги;

-   познава методите за проучване и средствата за реклама, които са подходящи при пазара на недвижимите имоти;

-   познава правния режим на сделките с недвижими имоти;

-   познава облагането с данъци и такси на недвижимите имоти и сделките с тях;

-   умее да води преговори;

-   има изградени комуникационни и презентационни умения при информиране на клиентите за офертите с недвижими имоти;

-   познава основите на градоустройството и строителството на сгради;

-   описва устройството на територията, архитектурните норми и особеностите на строителството на различни обекти според тяхното предназначение;

-   има знания и умения за управление на недвижимата собственост;

-   познава психологическите аспекти в дейността на брокера;

-   използва статистически методи за проучване и анализ на цените, търсенето и предлагането в сделките с недвижими имоти;

-   умее да използва снимков материал, скици, схеми и модели при описване на имотите;

-   използва брокерски техники и практики при: сделки с ново и старо строителство; сделки с наеми; сделки, сключвани от чуждестранни лица; финансиране на сделките;

-   познава и използва нормативните документи, свързани с кадастъра и имотната регистрация, както и отговорните институции.

-   Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.

-   Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради, строителство, наемни отношения и други сделки с недвижими имоти. Брокерът осъществява контакти и поддържа база данни с клиенти. Той прави проучване на пазара за намиране на най-подходящите оферти според очакванията на клиентите. Набира, проучва, обработва, рекламира и предлага оферти за имоти. Организира и провежда огледи на подбраните обекти, като се съобразява с възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и място.

-   Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на сделката, и информира клиентите. Консултира клиентите за изискванията на нормативната база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва им рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за кредитиране на покупките, прави проверки за тежести в службите по вписванията, осигурява документи от различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя и комплектова документите за изповядване на сделката пред нотариус.

-   В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими имоти, с оценители на имоти, служители в общински служби, кадастрални регистри, архитекти и други лица.

-   Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички документи, касаещи реализираните от него сделки, в архива на агенцията.

-   Брокерът изпълнява и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по обслужване на сделките.

-   Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното оформяне на документите по сделките.

-   Брокерът трябва да защитава интересите на клиентите, да не разпространява информация от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените тайни на агенцията или факти и информация, които са фирмена или търговска тайна.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +