Курсове и видео уроци

Брокер недвижими имоти

Брокер недвижими имоти

Продължителност: 250 учебни часа

Цена: 350 лева

Учебна програма:

 1. Недвижими имоти - понятия, видове, основни правни понятия.
 2. Видове имоти.
 3. Пазарът на недвижими имоти в България и в чужбина – общ преглед, състояние и перспективи.
 4. Териториално и селищно устройство.
 5. Градоустройство. Общи градоустройствени планове на населените места.
 6. Кадастър, имотна регистрация и устройство на териториите.
 7. Видове сгради, класификация на сградите.
 8. Въведение в устройството на територията, архитектурата и строителството.
 9. Видове и предназначение на кадастралните карти, устройствените схеми и планове.
 10. Разчитане на карти скици, схеми и планове.
 11. Класификация на сградите според вида на строителните конструкции
 12. Видове монолитно строителство
 13. Видове сгради според предназначението им по основно застрояване
 14. Застроена и разгърната площ
 15. Право на строеж. Отстъпено право на строеж
 16. Оценка на конструктивното състояние на сградите или части от тях с оглед възможността за експлоатацията им.
 17. Възможности за подобряване експлоатационните и топлоизолационни качества
 18. Определяне застроената площ на сградите и части от тях
 19. Одобряване на проектите. Издаване на разрешения за строеж
 20. Акт образец 15. Протокол по образец 16.
 21. Независим строителен надзор
 22. Промяна на предназначението на земеделската земя
 23. Строителство в земите и горите от горския фонд
 24. Строителни материали, видове, качество
 25. 25.Вещни права - собственост; ограничени вещни права; владение
 26. Понятие за собственост. Видове собственост. Особености. Актуване
 27. Установяване на право на собственост
 28. Документи, чрез които се доказва правото на собственост върху недвижими имоти
 29. Придобиване и загубване на право на собственост
 30. Правни ограничения на собствеността
 31. Понятие за съсобственост върху недвижими имоти. Видове съсобственост
 32. Придобиване на имот чрез наследство
 33. Семейна имуществена общност
 34. Делба на имот
 35. Субекти, между които се извършват сделки с недвижими имоти
 36. 36.Търговски операции с недвижими имоти
 37. Транслативни сделки с имоти
 38. Покупко-продажба на имоти
 39. Дарение
 40. Замяна
 41. Учредяване на право на строеж
 42. Учредяване на право на пристрояване и надстрояване
 43. Облигационни сделки
 44. Наем
 45. Учредяване на право на ползване
 46. Ипотека
 47. Разпоредителни сделки
 48. Сделки на управление с недвижимо имущество
 49. Пазарни и договорни отношения при сделки снедвижими имоти
 50. 50.Оценка на имоти. Видове оценки. Методи. Видове строителство. Финансови анализи
 51. ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ на недвижимите имоти
 52. 52.Посредниците при сделки с имоти и тяхната отговорност
 53. Дейността на агенциите за недвижими имоти
 54. Правен статут на брокера на недвижими имоти
 55. Правоотношение между клиент и посредник
 56. Европейски изисквания в отношението клиент и брокер
 57. Правата на клиента, като основа на отговорността на посредника при сделка с имоти
 58. Предоставяне на информация за качеството на недвижимия имот
 59. Предоставяне на информация за насрещната страна по сделката
 60. Предоставяне на информация за задължителните и за възможни клаузи при договарянето
 61. Предоставяне на информация на различните етапи от сключването на сделката и разноските по нея
 62. Отговорности на посредника при сделка с имот
 63. Отговорността на адвокатите при сключването на сделка с имот
 64. Отговорност на държавата при сделка с недвижими имоти
 65. Ролята на нотариуса при подготовката и сключването на сделката с имоти
 66. Тежести върху недвижими имоти. Проверка за тежести. Заличаване на тежести върху имота
 67. Задълженията за извършването на проверки – предпоставка за валидни сделки с имоти
 68. Изповядване на сделките пред нотариус. Необходими документи. Вписване на сделките
 69. Нотариален акт
 70. Ред за разрешаване на спорове при сключване на сделки с недвижими имоти
 71. Данъци и такси
 72. 72.Дейност на брокера на недвижими имоти
 73. Необходими изисквания за брокера на недвижими имоти - умения, качества, професионална квалификация
 74. Работа на брокера в офис на агенция. Начин на водене на разговори. Привличане на клиенти.
 75. Набиране на оферти. Работа с оферти
 76. Дейност на брокера при работа с различни клиенти по конкретни сделки
 77. Проверка и обслужване на сделките в съответните институции
 78. Намиране на информация за недвижимите имоти
 79. Подготвяне на съдържанието на документацията,свързана с даден обект.
 80. Използване на снимки,чертежи,скици и схеми, характеризиращи имотите
 81. Използване на информационната система за кадастър и имотна регистрация.
 82. 82.Работа с договори и документи
 83. Нормативна база.
 84. Закони, Кодекси, Наредби и Правилници свързани със сделките с недвижими имоти
 85. Договор за посредничество
 86. Договор за консултантска услуга по оценката на имот
 87. Договор за управление на недвижим имот
 88. Договор за наем на недвижим имот
 89. Предварителен договор за покупко-продажба на
 90. имот
 91. Договор за покупко-продажба на недвижим имот
 92. Протокол за оглед на недвижим имот
 93. Опис на състоянието на имота
 94. Договор за паричен заем
 95. 95.Кредитиране при покупко–продажба на имот
 96. Техники за привличане на кредитори и инвеститори
 97. Възможности за кредитиране – физически лица, юридически лица
 98. Работа с кредитни институции
 99. Необходими документи
 100. Изисквания
 101. Етапи на процеса на кредитиране
 102. 102.Психологически аспекти при сключване на сделки с недвижими имоти
 103. Изграждане на бизнес умения за продажби, водене на преговори
 104. Видове клиенти и техники за общуване с тях
 105. Психология на продавача. Психология на купувача
 106. Психологически техники и симулации
 107. 107.Маркетинг и реклама при сделки с недвижими имоти. Интернет реклама
 108. Изграждане на своя търговска марка (бранд), изграждане на имидж
 109. Възможности и причини за рекламиране на имоти в интернет
 110. Видове интернет реклама
 111. Видове сайтове, свързани с дейността на брокера на недвижими имоти
 112. Специализиран софтуер в дейността на агенциите за недвижими имоти
 113. Стайлинг за продажба
 114. Използване на социалните медии за реклама
 115. Фотография и обработка на цифрова информация за недвижими имоти. стайлинг

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +