Електронна търговия

Професионално направление: Приложнаинформатика, код 482

Професия: Организатор интернет приложения, код 482040  

Специалност: Електронна търговия, код 4820401  

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 90 96 186
1. Здравословни и безопасни условия на труда 12 12 24
2. Икономикс 30 30 60
3. Основи на държавата и правото 10 10 20
4 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 30 36 66
5 Предприемачество 8 8 16
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 80 80 160
1 Видове интернет приложения 8 8 16
2 Етапи при изграждане на интернет приложения 26 26 52
3 Мултимедийни формати 8 8 16
4 Софтуер за обработка на графични изображения и видеоматериали 32 32 64
5 Лицензионни потребителски права в различни операционни системи 6 6 12
         
III СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 300 314 614
1 Сървърни езици за програмиране на интернет приложения 38 38 76
2 Специализирана среда за програмиране 38 38 76
3 Модули и компоненти за интернет приложения 38 38 76
4 Специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения 38 38 76
5 Дизайн, цвят, шрифт, подредба 26 26 52
6 Текстова информация в база данни 12 12 24
7 Антивирусен софтуер и защитни стени Firewall 12 12 24
8 Протоколи за комуникация в интернет 22 22 44
9 Недостатъци, диагностика и проблеми на интернет приложенията 12 12 24
10 Публикуване на приложение в интернет 8 8 16
11 Онлайн маркетинг 56 70 126
         
         
  ОБЩО: 470 490 960

.

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Организатор интернет приложения код 482040 и специалност Електронна търговия код 4820401.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-       познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-       умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;

-       познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, който ги пораждат;

-       познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;

-       умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;

-       съзнава необходимостта от повишаване на своята квалификация и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

-       демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

-       умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

-       владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;

-       спазва професионалната етика;

-       познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;

-       познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;

-       организира ефективно работното си време и задачи;

-       познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;

-       работи с техническа документация, спецификации и стандарти;

-       инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;

-       инсталира и прилага необходимия софтуер и технологии в зависимост от поставените задачи;

-       познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане;

-       описва етапите при изграждането на интернет приложения;

-       познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;

-       познава характеристиките на различни мултимедийни формати;

-       обработва графични изображения и видеоматериали;

-       комбинира елементи от изображения за създаване на нови;

-       познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;

-       познава политиките за потребителски права (UserRughtsAssignment) в различните операционни системи;

-       работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;

-       работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;

-       свързва модули и компоненти е интернет приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;

-       работи с различни видове интернет приложения;

-       оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;

-       структурира и организира текстова информация в база данни;

-       създава и работи с основните заявки към база данни;

-       анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното реализиране;

-       работи с антивирусен софтуер и защитни стени ( Firewall);

-       работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;

-       познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното отстраняване;

-       извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното остраняване;

-       умее да публикува приложения в интернет.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +