Живопис

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Професия: Художник – изящни изкуства, код 211010

Специалност: Живопис, код 2110101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 80 40 120
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 26 6 32
3. Основи на държавата и правото 16 4 20
4 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 4 14
5 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 18 16 34
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 214 186 400
1 Общи основи на Изобразителното изкуство. История 18 10 28
2 Видове Изобразително изкуство – Изящно изкуство и Приложно изкуство 12 12 24
3 История и стилове в живописта 38 18 56
4 Видове техники в живописта 46 46 92
5 Теория на композицията 52 52 104
6 Артистична перспектива 48 48 96
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 176 264 440
1 Теория на цвета. Цветът като феномен на културата 43 43 86
2 Портретен жанр, история, развитие 64 74 138
3 Натурна рисунка в живописта - човешкото тяло 42 83 125
4 Рисуване на пейзаж и натюрморт 17 53 70
5 Модерни арт практики 10 11 21
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Живопис код 2110101

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-  знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда;

-  познава и използва личните предпазни средства;

-  провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-  разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-  познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-  използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-  разбира на чужд език информацията от областта на изобразителното изкуство;

-  спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-  прилага принципите за изграждане на композицията;

-  прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-  познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-  познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-  познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;

-  познава въздействието на цветовете;

-  познава технологичните особености на видовете бои;

-  умее да подбира подходящи основи, грундове, разредители и свързватели и спазва изискванията на технологията при работа с тях;

-  избира необходимите инструменти;

-  познава жанровете и видовете живописни композиции;

-  прилага етапите за изграждане на живописен етюд по натура;

-  може да конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;

-  осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописна творба по натура и по въображение;

-   композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;

-   умее да използва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на завършена художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +