Земеделско стопанство

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Икономист, код 345120

Специалност: Земеделско стопанство, код 3451203

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 90 86 176
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 12 10 22
2. Икономикс 16 14 30
3 Основи на държавата и правото 20 20 40
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 6 6 12
5 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 36 36 72
         
         
II ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 128 130 258
1 Производствена икономика 18 18 36
2 Основни характеристики на семеделското стопанство 18 18 36
3 Счетоводство на селскостопанско предприятие 28 30 58
4 Основи на финансите на фирмата 32 32 64
5 Обща теория на статистиката 12 12 24
6 Основи на инвестирането в селскостопанско предприятие 20 20 40
         
         
III СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 252 274 526
1 Управление на селскостопанско предприятие 52 50 102
2 Аграрна икономика 36 38 74
3 Маркетингови изследвания в агробизнеса 20 22 42
4 Икономически анализ на селскостопанската дейност 32 32 64
5 Аграрен мениджмънт 36 36 72
6 Оперативно управление на земеделския производствен процес. 28 36 64
7 Фермерско предприемачество. 24 36 60
8 Aграрна екология 12 12 24
9 Аграрен туризъм 12 12 24
         
  Общо: 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Земеделско стопанство код 3451203.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;

-   формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа;

-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;

-   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;

-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;

-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;

-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;

-   познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

-   познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

-   разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място;

-   планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

-   оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;

-   анализира промените в макро- и микро-обкръжаващата среда;

-   анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;

-   описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;

-   организира, планира и контролира маркетинговата дейност;

-   организира транспортната дейност в предприятието;

-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара;

-   определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;

-   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;

-   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;

-   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;

-   прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието;

-   познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и успешни подходи за управление на човешките ресурси;

-   анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;

-   познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;

-   познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;

-   познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;

-   характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;

-   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;

-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието - проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-   прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;

-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-   изготвя производствена програма на предприятието - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;

-   анализира и прогнозира дейността на предприятието;

-   разработва основната структура на бизнес план;

-   познава основната професионална терминология на чужд език;

-   осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения;

-   ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си;

-   познава особеностите и организацията на земеделското стопанство;

-   прилага нормативната уредба, регламентираща икономическата дейност в земеделското стопанство;

-   характеризира особеностите на отрасъла;

-   характеризира дейността и организацията на земеделското стопанство - сеитбооборот, животновъден фонд, снабдяване с торове, препарати, фуражи, фуражопроизводство, производство на растителна и животинска продукция, първична преработка, съхранение, растителна и ветеринарна защита, пласмент, транспорт, администриране и др.;

-   посочва структурата и функциите на земеделското стопанство

-   прилага системата за оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

-   описва предназначението и функциите на оборудването в земеделското стопанство, както и начините за безопасна работа с него;

-   разпознава видовете техника, с която се работи в земеделското стопанство, и правилата за работа с нея;

-   описва и класифицира имуществото на земеделското стопанство;

-   познава и прилага технологията и механизмите на стопанските операции в земеделското стопанство;

-   характеризира състоянието на поземлените ресурси и животновъдния фонд на стопанството;

-   описва земеустройствения проект на стопанството;

-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на торове, препарати, фуражи, лекарства, селскостопанска техника и оборудване, сервизни услуги;

-   изготвя производствена програма на стопанството - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;

-   анализира и оценява производствените фактори и финансовите резултати на стопанството;

-     характеризира организацията на транспортната дейност в стопанството;

-     посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;

-     описва съдържанието и формите на търговски преговори;

-     подготвя презентация за дейността на стопанството на изложения и панаири;

-     познава особеностите в управлението на земеделското стопанство;

-     изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;

-     посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;

-     анализира и прогнозира дейността на стопанството;

-     разработва основната структура на бизнес план;

-     прилага различни методи и техники за планиране дейността на стопанството - проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;

-     подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на стопанството;

-     характеризира основните показатели на стопанската дейност на стопанството;

-     ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали, енергия и т.н.;

-     характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството;

-     анализира и синтезира информация от различните отдели (звена) и предлага управленски решения;

-     разчита, изготвя и попълва документи, свързани със земеделската дейност и изискванията на документооборота в земеделското стопанство;

-     прилага унифицирани, стандартни форми на документи;

-     използва финансово-счетоводните документи;

-     съставя протоколи, сведения, доклади и отчети транспортна, складова, тръжна и проектна документация;

-     обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация;

След успешно приключване на обучението, обучаваният трябва да знае:

-          Какво е мениджмънт в агробизнеса.

-          Какво е организация на земеделското производство.

-          Кой е обект и субект на управление в агробизнеса.

-                    Кои са основните управленски функции и решения.

-          Как се осъществяват управленските решения в земеделските

-          Кои са основните характеристики на производствената система.

-          Кои са главните особености на земеделските стопанства.

-                    Как се разпределят производствените фактори в земеделското стопанство.

-          Какви видове отрасли има в земеделието.

-          Как се определя производствената специализация в земеделието.

-          Как се определя размерът на земеделското стопанство.

-          Кои са основните подходи за формиране на бизнес стратегията.

-          Какво представлява бизнес планът в земеделското стопанство.

-          Какви са особеностите на бизнес проектите за различните типове земеделски стопанства.

-          Организационната структура на земеделското производство.

-          Какви са особеностите на линейната, функционалната и организационната структура.

-          Какво е жизнен цикъл на земеделското производство.

-                    Кои са основните етапи на жизнения цикъл на земеделското производство.

-          Модел на земеделско стопанство и основни характеристики на принципния модел на частно земеделско стопанство.

-                    Каква е същността и особеностите на земеделския производствен процес.

-          Особеностите на трудовия процес в земеделието.

-          Какво е оперативно управление на земеделското стопанство.

-          Състоянието на поземлените ресурси.

-          Земеустройствения проект на стопанството.

-          Машинно-тракторния парк на стопанството.

-          Организацията на парка от машини.

-          Финансовата организация на стопанството.

-          Управлението на финансовите средства.

-          Особеностите на управлението на инвестиции.

-          Методите на оценка на инвестиции.

-          Управлението на човешкия фактор.

-          Съдържанието на бизнес плана.

-          Системата на счетоводна отчетност на земеделското стопанство.

-          Показателите за анализ на финансово-счетоводната дейност.

-          Системата на заплащане в земеделието.

-          След завършване на обучението, обучаваният трябва да умее да:

-          Извършва анализ на земеделско стопанство от различен тип.

-          Прави изводи на основата на тези анализи.

-          Прилага различни методи и техники на организация и планиране на производствено стопанска дейност на земеделското стопанство.

-          Взема целенасочени управленски решения

-          Прогнозира бъдещата ситуация на основата на извършените анализи.

-          Разработва бизнес план на земеделско стопанство.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +