Земеделец - втора

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Фермер, код 621060

Специалност: Земеделец, код 6210601

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320                                  

Брой часове по практика: 340                                      

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 70 0 70
1. Здравословни и безопасни условия на труда 18 0 18
2. Икономикс 10 0 10
3. Основи на държавата и правото 10 0 10
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 0 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 20 0 20
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 74 89 163
1.
Растениевъдство. Животновъдство. Земеделска техника
18 0 18
2. Видове чертежи. Мащаби и размери 20 0 20
3. Поддържане на земеделско стопанство. Анализ и отчет на резултатите. Българско и европейско законодателство в областта на земеделието 24 0 24
4. Машини и съоръжения 12 0 12
5. Учебна практика по:      
5.1. Селскостопанска техника. Трактори и автомобили 0 40 40
5.2. Първична обработка и съхранение на земеделската продукция. 0 49 49
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 146 165 311
1. Агропроизводствена характеристика на почвата. 18 0 18
2. Торене. Напояване. Сеитба и засаждане. 19 0 19
3. Растителна защита. 20 0 20
4. Отглеждане на земеделски култури, полски, зеленчукови, фуражни и трайни насаждения. 12 0 12
5. Грижа за селскостопанските животни. 18 0 18
6. Отглеждане на селскостопански животни. 20 0 20
7. Работни чертежи, схеми и скици. 18 0 18
8. Работа със селскостопански машини. 21 0 21
9. Учебна практика по:      
9.1. Машинен парк 0 100 100
9.2. Засяване и обработка на зърнени и фуражни култури 0 65 65
         
Г Избираема професионална подготовка 30 0 30
  Преработка и съхранение на селскостопанска продукция. 30 0 30
         
Д Производствена практика 0 86 86
  ОБЩО 320 340 660

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №29 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Фермер" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Фермер - код 621060 и специалност Земеделец - код 6210601, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;

• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.

• да познава основните земеделски култури, животни и машини;

• да познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските работи;

• да познава организацията на фермата и правомощията на длъжностните лица.

• знае предназначението, особеностите, функциите, начините на безопасна работа със селскостопански култури, животни и машини;

• разбира технологичната последователност при отглеждането на различни селскостопански култури и животни;

• прилага усвоените теоретични знания при въвеждане на нова техника и технологии за отглеждане на селскостопански култури и животни;

• анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;

• синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +