Зеленчукопроизводство - втора

Зеленчукопроизводство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Растениевъд, код 621030

Специалност: Зеленчукопроизводство, код 6210303

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 232

Брой часове по практика: 428

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове

Брой часове теория

Брой часове  практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

Обща задължителна професионална подготовка

44

44

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

0

2.

Икономика

8

8

0

3.

Трудово-правно законодателство

4

4

0

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

4

4

0

5.

Информационни  технологии

8

8

0

6.

Чужд език по професия

12

12

0

А2.

Отраслова задължителна професионална подготовка

60

60

0

1.

Значение и класификация на полските култури

17

17

0

2.

Агрохимия и агроклиматология

14

14

0

3.

Агрометеорология

14

14

0

4.

Агробиология и принципи на устойчивото земеделие

15

15

0

А3.

Специфична задължителна професионална подготовка

518

90

428

1.

Зеленчукопроизводство

75

15

60

2.

Почвознание

111

15

96

3.

Хидромелиорации и съоръжения

75

15

60

4.

Растителна защита

75

15

60

5.

Селскостопански машини

75

15

60

6.

Агроклиматология

67

15

52

Производствена практика

40

0

40

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Управление на земеделската ферма

20

20

0

ОБЩО

660

232

428

След завършване на професионалното обучение по професия „Растениевъд”, специалност „Зеленчукопроизводство” обучаемият трябва

ДА ЗНАЕ:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   опазва околната среда;

-   използва информационни и комуникационни технологии;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно  Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   работи в екип, като участва активно при разпределението и изпълнението на задачите, възложени от техник-растениевъда;

-   отнася се с чувство на отговорност при възлагане и изпълнение на задачите, притежава необходимите психологически знания и умения;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения в групата, с която работи, както и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   притежава необходимите икономически знания в областта на професията;

-   умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали, учебни помагала, технологични карти;

-   осъществява кратка устна и писмена комуникация на чужд език;

-   познава и прилага изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;

-   познава специфичните изисквания при отглеждането на основните селскостопански култури;

-   разчита и използва специализирана информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

-   извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;

-   подготвя площите и сеитбата на семена за производство на посевен и посадъчен материал;

-   подготвя, нагласява и обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;

ДА МОЖЕ:

-   извършва залагане, отглеждане, фенологични наблюдения, прибиране на семепроизводните посеви, почистване и заготовка на семената;

-   разпознава препаратите, спазва дозите при пръскане срещу плевели, болести и

неприятели;

-   разпознава торовете, спазва сроковете и дозите при торене на площите в съответствие с изискванията на културите и заложеното в технологичните карти;

-   познава и следи за спазване на цялата технология по приготвянето на компост, залагане на мицел, условията за отглеждане на гъби, беритби и подготовка на продукцията за реализация на пазара;

-   създава трайни насаждения;

-   полага грижи за плододаващите трайни насаждения през различните периоди;

-   извършва резитби по оформяне и поддържане хабитуса на растенията;

-   окомплектува машините и обслужва прикачния инвентар за обработка, опазване и напояване на площите, засети с различни видове култури;

-   прибира, транспортира, обработва и подготвя за съхранение готовата продукция;

-   подготвя помещенията за правилно съхраняване на готовата продукция (почистване, дезинфекция и обгазяване);

-   обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по „Растениевъд”, специалност „Зеленчукопроизводство”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +