Застрахователно и осигурително дело

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Професия: Финансист, код 343010

Специалност: Застрахователно и осигурително дело, код 3430102

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 1002

Брой часове по теория: 479

Брой часове по практика: 523

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите

Бройчасове

теория

Бройчасове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 93 89 182
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 12 10 22
2. Икономикс 16 14 30
3 Основи на държавата и правото 23 23 46
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 6 6 12
5. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 36 36 72
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 58 60 118
         
1 Основи на счетоводството 12 12 24
2 Обща теория на статистиката 12 14 26
3 Маркетинг 8 8 16
4 Валута  и валутни операции 10 10 20
5 История на банковата система и банкирането. Финансова система и финансово посредничество. Характеристика 8 8 16
6 Банкова система - Централна банка и Търговски банки. Банкови разплащания 8 8 16
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 319 341 660
         
1 Риск и   управление на риска 8 8 16
2 Основи на застраховането. Застрахователен пазар 24 24 48
3 Общ преглед на застрахователната дейност в България и в чужбина 14 14 28
4 Застрахователни продукти за граждани и за фирми 6 6 12
5 Класификация на застрахователните продукти 57 85 142
6 Организационно-технологичен профил на дейността на застрахователния посредник 25 25 50
7 Финансиране на застрахователното дружество 38 35 73
8 Ценова политика на застрахователното дружество 19 17 36
9 Обезщетения 9 9 18
10 Управленска система в застраховането 9 9 18
11 Маркетингова политика на застрахователното дружество. Застрахователен маркетинг 11 11 22
12 Правни основи, организиране и финансиране на Социалното осигуряван 17 18 35
13 Същност, обхват и съдържание на съвременната система за социално осигуряване 18 18 36
15 Пенсионно осигуряване 9 9 18
16 Тристълбова пенсионна система 32 30 62
17 Същност, регулаторна рамка и финансиране на осигуряването 14 14 28
18 Здравно осигуряване 9 9 18
         
  ОБЩО 470 490 960
         

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансист код 343010 и специалност Застрахователно и осигурително дело код 3430102.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на институцията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър, работи с програмни продукти за текстообработване и електронни таблици;

-   работи в екип;

-   справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;

-   познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   разбира и използва правилно понятията в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   познава организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране, съхранение и архивиране на документи;

-   прилага организацията на документооборота във финансовата институция и дружеството;

-   познава същността, формите и функциите на парите;

-   прилага общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията;

-   познава особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело;

-   избира подходящи статистически методи при обработване на информация и данни;

-   обработва работна документация, както и документация на клиенти;

-   изпълнява своевременно административни дейности, свързани с длъжността му;

-   извършва банкови операции по: влогонабиране, предоставяне на кредити, преводи, движение на финансови и парични средства;

-   анализира финансовото състояние на кредитоискатели;

-   разпознава официалните парични единици и изброява отличителните знаци на фалшивите банкноти;

-   характеризира и изчислява лихви по кредити, влогове и други банкови операции;

-   характеризира валута, валутен курс и валутна политика;

-   изчислява стойности при обменни операции с валута;

-   работи със специализирани информационни продукти в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;

-   работи с уред за разпознаване на фалшиви банкноти, броячна машина за банкноти и монети и терминал за дебитни и кредитни карти;

-   получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия и осигурените лица;

-   обработва ценни пратки;

-   познава и характеризира видовете застраховки;

-   описва приходите и разходите на осигурителните фондове;

-   осъществява процедурите при оформяне на документацията по пенсиониране на лицата в съответствие с българското законодателство;

-   умее да прилага процедурите по ликвидация и обезщетения на щети;

-   разпознава и оценява рисковете в застрахователната и презастрахователната дейност;

-   разпознава и оценява рисковете при управление на осигурителните фондове.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +