Зайцевъдство - първа

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Работник вживотновъдството, код 621120

Специалност: Зайцевъдство, код 6211205

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 135

Брой часове по практика: 165

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 40 0 40
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 0 15
2. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 0 10
3. Специализиран английски език 15 0 15
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 42 20 62
1. Прибиране, съхраняване, подготовка и раздаване на фуражни култури 12 0 12
2. Начин на работа и особености при съхранението на инструментите, уредите, машините и съоръженията в животновъдството 15 0 15
3. Документиране на данни за състоянието на животните 15 0 15
4. Учебна практика по:      
4.1. Селскостопанска техника 0 20 20
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 43 80 123
1. Поведение на зайците. Признаци за неразположение и заболяване. 18 0 18
2. Заплождане на зайци. 15 0 15
3. Почистване и дезинфекция на помещенията за зайци. 10 0 10
4. Учебна практика по:      
4.1. Фуражопроизводство 0 30 30
4.2. Зайцевъдство 0 50 50
         
Г Избираема професионална подготовка 10 0 10
  Хранене и грижа по категории зайци. 10 0 10
         
Д Производствена практика 0 65 65
         
  ОБЩО 135 165 300

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Работник вживотновъдството - код 621120 и специалност Зайцевъдство - код 6211205, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях; да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;

-   разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

-   познава видовете фуражи, спазва изискванията за прибиране, транспортиране и съхранението им;

-   познава принципите на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани в животновъдството;

-   познава и прилага технологиите и методите, прилагани в животновъдството;

-   познава и прилага правилата за дезинфекция, дезинсекция и дератизация и предпазване от вредното действие на препаратите.

-   притежава основни знания за биологичните особености и изискванията за отглеждане на различните видове животни и птици;

-   познава и прилага технологиите и методите на отглеждане, прилагани в животновъдството;

-   извършва храненето на животните според вида, възрастта и продуктивното направление;

-   полага грижи за новородените животни и новоизлюпените птици;

-   извършва ръчно и машинно доене;

-   правилно съхранява и подготвя животинските продукти за транспортиране.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +