Водно строителство

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строителен техник, код 582010

Специалност: Водно строителство, код 5820103

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 1084

Брой часове по теория: 524

Брой часове по практика: 560

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Учебни модули Часове
теория практика общо
  А1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 74   74
1    Здравословни и безопасни условия на труд 8   8
2    Икономика 10   10
3 Бизнес-комуникации 10   10
4 Информационна техника и технологии 18   18
5    Трудово законодателство 8   8
6 Предприемачество 20   20
  А2. ОТРАСЛОВА   ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 64   64
1    Чужд език по професията 24   24
2 Сградостроителство 40   40
  А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 330 560 890
1.    Техническо чертане 24   24
2. Строителни материали 20   20
3. Водно строителство 15   15
4. Геодезия 24   24
5. Строителна механика 18   18
6.
Технология на водното строителство
28   28
7. Компютърно чертане в строителството 12   12
8. Хидравлика 16   16
9. Пътища и улици 21   21
10. Организация на строителството 22   22
11. ВиК на сгради 18   18
12. ВиК на населените места 18   18
13. Стоманобетон 12   12
14. Речно строителство 18   18
15. Хидромелиорации 20   20
16. Хидротехника 20   20
17. Строителна дейност и контрол 24   24
18.
Учебна практика по:
     
18.1.
- сградостроителство
  60 60
18.2.
- технология на водното строителство
  300 300
18.3.
- геодезия
  60 60
18.4. Изведена учебна практика по геодезия   60 60
19.

Производствена практика

  80 80
  Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 56   56
1.
Инвестиционно проектиране
56   56
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 524 560 1084

            След завършване на професионалното обучение по професия „Строителен техник”, специалност „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО” обучаемият трябваЗНАЕ И МОЖЕ ДА:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и предпазва околната среда от замърсяване;

-   познава съществуващите икономически и социални отношения, процеси, явления, свързани с упражняваната професия, както и социалния диалог и колективното трудово право;

-   съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си, свързано с прилагането на нови технологии в строителството;

-   познава правилата за работа с компютър и използва специфични програмни продукти;

-   използва техническа и технологична документация и стандартизирана строителна терминология на български и чужд език, задължително един от официалните в ЕС;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност към тяхната безопасност, контролира работата на целия екип;

-   осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител, спазвайки йерархическия ред;

-   познава и прилага нормативните документи при изпълнение на трудовите си

задължения;

-   познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;

-   познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им;

-   измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и компютър (чрез специализиран софтуер) размери, площи и обеми;

-   познава правилата за работа с универсални и специфични строителни инструменти, експлоатира правилно машини и инструменти, както и познава тяхното устройство и принцип на работа;

-   познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;

-   познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството;

-   познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжение и ВиК системи;

-   познава и описва основните елементи и етапи при проектиране, трасиране и строителство на пътища, жп линии и различни видове пътни съоръжения;

-   познава технологичната последователност и организира изпълнението на подготвителните работи на строителния обект, изпълнението на грубия строеж и на довършителните работи;

-   познава и прилага технологиите за ремонт, саниране и поддържане на сградния фонд;

-   описва правилата за изчертаване на елементите и съоръженията в план и разрез, изготвя чертежи с помощта на компютърни програми;

-   изготвя техническа документация, като използва справочна и каталожна литература;

-   познава и прилага технологиите за изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения;

-   познава и прилага технологиите за изпълнение на пътни и железопътни работи и изграждане на различни видови пътни съоръжения;

-   оценява качеството и контролира извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +