Вътрешни ВиК мрежи

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, код 582050

Специалност: Вътрешни ВиК мрежи, код 5820501

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 260

Брой часове по практика: 400

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ

УЧЕБНИЧАСОВЕ

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

ОБЩ О
  А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНАПОДГОТОВКА 36   36

1.

Здравословниибезопасниусловияна труди опазванена околнатасреда.

6

 

6

2

Трудовоиосигурителноправо.Организация на трудовияпроцес.

6

 

6

3 Икономика 6   6
4 Компютърнаграмотност 18   18
  А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1 Чуждезикпопрофесията 6   6
2 Сградостроителство 10   10
  А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

186

362

548

1 Техническочертаневстроителството 6   6
2 Строителниматериали 8   8
3 Основина строителнатамеханика 8   8
4 Технологияна строителството 20   20
5 Въведениеворганизациятана строителството 10   10
  6 Монтажнидейности,шлосерствои заваряване

12

 

12

    7 Учебна общостроителна практика   84 84
8 Хидравликаихидрология 8   8
9

Водоснабдяванеиканализация.ВиК

инсталациина сгради.

20

 

20

10 Технологияна специалността 94   94
11 Учебнапрактикапотехнологияна специалността  

118

138

12 Производственапрактика   160 152
  Б. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

30

30

60

1. Комуникативниумения,мотивация. 10   10
2. Електрически инсталации в сгради 20 30 50
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б: 268 392 660
             

След завършване на професионалното обучение по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ обучаемият трябва:

Да знае:

-          предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността;

-          Видове ВиК мрежи;

-          Структура на процесите;

-          Последователност при изпълнението;

-          Материалите за изпълнение на ВиК мрежи;

-          Машини , инструменти , технологически средства;

-          Контролът при изпълнението , приемане на работите;

-          Измерване и оценява качеството на извършената работа;

-          Основните изисквания по техника на безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана.

Да умее:

-          да съставя документация по ЗБУТ и ПБО и стриктно да я спазва;

-          да анализира условията за работа и съобразно тях да избира технологията за           изпълнение на конкретната строителна задача;

-          да организира технологично изпълнение на различните видове строително-монтажни работи;

-          да определя видовете машини и инструменти, необходими при ВиК мрежи;

-          да спазва правилата при изграгдане на ВиК мрежи;

-          да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;

-          да организира правилно работното място;

-          Описва последователността на технологичните операции , определящи всеки технологичен процес в строителството на външни и вътрешни ВиК мрежи и съоражения.

-          Скицира схеми в план и разрез на основни елементи от сградните , дворните и външните ВиК системи;

-          Разчита проектни документации на външни и сградни ВиК мрежи и съоражения , като познават добре условните означения;

-         Съставя спецификации на материали , свързани с ВиК мрежи и съоражения.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +