Външни ВиК мрежи

Външни ВиК мрежи

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, код 5820502

Специалност: Външни ВиК мрежи, код 5820502

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 246

Брой часове по практика: 414

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНA ПОДГОТОВКА

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

ОБЩО

А1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

18

4

22

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

4

2

6

2.

Трудово и осигурително право. Организация на трудовия процес.

4

0

4

3.

Икономика

4

2

6

4.

Компютърна грамотност

6

0

6

А2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

86

146

1.

Чужд език по професията

6

0

6

2.

Сградостроителство

6

4

10

3.

Техническо чертане в строителството

6

6

12

4.

Строителни материали

8

0

8

5.

Основи на строителната механика

6

0

6

6.

Технология на строителството

18

6

24

7.

Въведение в организацията на строителството

10

0

10

8.

Учебна общо-строителна практика

70

70

А3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

164

324

488

1.

Монтажни дейности, шлосерство и заваряване

8

6

14

2.

Пътища и улици

12

6

18

3.

Технология на специалността

90

0

90

4.

Хидравлика и хидрология

24

10

34

5.

Водоснабдяване и канализация. ВиК инсталации на сградии

30

12

42

6.

Учебна практика по технология на специалността

140

140

7.

Производствена практика

150

150

Б.   ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

4

4

1.

Видове строителни конструкции

4

4

ВСИЧКО I+II+III+IV:

246

414

660

             

След завършване на професионалното обучение по професия “ Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, специалност Външни ВиК мрежи” обучаемият трябва да има:

Знания за:

 • предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността;
 • Видове външни водоснабдителни и канализационни мрежи;
 • Структура на процесите;
 • Последователност при изпълнението;
 • Материалите за изпълнение на В и К мрежи;
 • Машини , инструменти , технологически средства;
 • Контролът при изпълнението , приемане на работите;
 • Измерване на обема на В и К мрежи;
 • Основните изисквания по техника на безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана.

Умения за:

 • да съставя документация  по ЗБУТ и ПБО и  стриктно да я спазва;
 • да  анализира условията за работа и съобразно тях да избира технологията за  изпълнение на конкретната строителна задача;
 • да организира технологично изпълнение на различните видове строително-монтажни работи;
 • да определя видовете машини  и инструменти, необходими при ВиК мрежи;
 • да спазва правилата при изграждане на ВиК мрежи;
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;
 • да организира правилно  работното място;
 • Описва последователността на технологичните операции , определящи всеки технологичен процес в строителството на външни и вътрешни ВиК мрежи и съоражения.
 • Скицира схеми в план и разрез на основни елементи от сградните , дворните и външните ВиК системи;
 • Разчита проектни документации на външни и сградни ВиК мрежи и съоражения , като познават добре условните означения;
  • Съставя спецификации на материали , свързани с ВиК мрежи и съоражения.


Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +