Цветарство - втора

Професионално направление: Градинарство (паркове и градини), код 622

Професия: Озеленител, код 622020

Специалност: Цветарство, код 6220201

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

Наименование на предметите Брой часове
Общо Теория

Прак

тика

1 2 3 4 5
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА      
А. Обща Задължителна професионална подготовка 64 52 12
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8  
2. Аграрна икономика 40 28 12
3. Трудово-правно законодателство 4 4  
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4  
5. Информационни   технологии 8 8  
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 36 36 0
1. Чужд език по професията 36 36  
В. Специфична задължителна професионална подготовка 560 242 318
1. Почвознание 36 36  
2. Ботаника 18 18  
3. Цветопроизводство 50 50  
4. Технология на материалите 12 12  
5. Машини на цветопроизводството 23 23  
6. Селекция и семепроизводство 22 22  
7. Търговски дизайн и аранжиране 17 17  
8. Декоративна дендрология с разсадници 18 18  
9. Озеленяване 24 24  
10. Растителна защита 22 22  
11. Учебна практика по специалността     258
11.1 По Ботаника 29   29
11.2 По Цветопроизводство 73   73
11.3 По Машини с цветопроизводството 41   41
11.4 По Селекция и семепроизводство 72   65
11.5 По Дизайн и аранжиране 50   50
12. Производствена практика 60   60
  Всичко 660 330 330

След завършване на професионалното обучение по професия „Oзеленител“, специалност „Цветарство“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции:

(Общи за професията)

Резултати от ученето

Знания

Умения

-спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва

околната среда при изпълнение на служебните си

задължения

-за отглеждането цветя на открито или в оранжерии

-обяснява основните екологични изисквания при отглеждане на цветните култури

-разпознава листно-

декоративните и цъфтящите видове цветя

-полага грижи за цветята,

включително посеви,

поници и разсади

-подготвя почвата за засаждане

-за сроковете и технологията

при подхранване с органични

и минерални торове

-извършва торене според

нормите за отделните

култури при отчитане на

почвените запаси от хранителни вещества

-засажда и поддържа дър-

весна, храстова и цветна

растителност

-описва видовете и особеностите в устройството на парници и оранжерии

-отглежда цветен разсад,

като спазва изискванията

при извършване на отделните операции

-извършва размножаване

на цветята

-изготвя почвени смески поинструкция

- създава, оформя и

поддържа цветни лехи

-полага грижи за растения

в декоративни разсадници

-описва характеристиките на основните видове цветя за интериорно озеленяване - цъфтящи, листно-декоративни

саксийни, рязан цвят и сухи цветя

-подрежда саксийна растителност в обществени

обекти по даден проект

-провежда растителнозащитни мероприятия на

парковата растителност

-описва условията, при които трябва да се отглеждат цветята в домашни условия светлина, влажност, температура, поливане

-оформя и поддържа

цветя за украса и интериорно озеленяване

-подготвя рязан цвят за

клиенти

-намира информация, необходима за изграждане и

поддържане на цветопроизводното стопанство и

парковото строителство, в

техническа и технологична

документация

-консултира клиентите при

закупуване на цветя/букети

съобразно повода, цената и др.

-да аранжира букети, венци,гирлянди, цветя във ваза

-работи в цветарски магазин

полага грижи за цветята в цветарски магазин

демонстрира различни техники за изпълнение на икебана и аранжировка

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Озеленител”, специалност „Цветарство”

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +