Туристическа анимация

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Професия: Аниматор в туризма, код 812040

Специалност: Туристическа анимация, код 8120402

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 70 50 120
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 15 15 30
2. Икономикс 35 25 60
3. Основи на държавата и правото 20 10 30
         
         
II ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 156 176 332
         
1. Туризъм 50 60 110
2 Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - специализиран английски. Информатика 80 90 170
3. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 26 26 52
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 244 264 508
         
1 Същност, значение, функции и приложение на туристическата анимация 18 18 36
2 Професионален профил на аниматора 26 34 60
3 Технология и Организация на туристическата анимация 56 52 108
4 Хотелска анимация 18 22 40
5 Фолклорна анимация 18 22 40
6 Детска анимация 18 22 40
7 Спортна анимация 12 12 24
8 Аниматорски умения за сценични изяви 18 22 40
9 Създаване на анимационни програми 60 60 120
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Аниматор в туризма код 812040 и специалност Туристическа анимация код 8120402.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните мероприятия;

-   осъществява ефективна комуникация както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);

-   работи в екип при разработването и подготовката на анимационната програма, при изпълнението й и при отчитането на резултатите;

-   притежава предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми;

-   използва компютър и мултимедийни продукти и техника при разработването, изпълнението и отчитането на анимационната програма;

-   познава стопанското и политическото устройство на страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма.

-   прилага процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнения и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;

-   познава законодателството в областта на туризма;

-   познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

-   разбира същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на туристическите прояви;

-   познава традициите и културата на р азлични народи; зачита р елигиозните и културните особености на туристите, без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.

-   извършва в технологична последователност специфичните дейности по провеждане на туристическа анимация;

-   познава технологията за провеждане на различни видове анимация (спортна, детска, фолклорна) в различна среда;

-   знае професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;

-   познава спецификата на хотелската, туроператорската и турагентската дейност;

-   организира и провежда определен вид туристическа анимация с туристите на открито или закрито;

-   осигурява безопасност и сигурност на туристите при провеждане на туристическа анимация.

-     организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните мероприятия;

-     осъществява ефективна комуникация както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);

-     работи в екип при разработването и подготовката на анимационната програма, при изпълнението й и при отчитането на резултатите;

-     притежава предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми

-     използва компютър и мултимедийни продукти и техника при разработването, изпълнението и отчитането на анимационната програма;

-     познава стопанското и политическото устройство на страната,

-     разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма.

-     прилага процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнения и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;

-     познава законодателството в областта на туризма;

-     познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

-     разбира същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на туристическите прояви;

-     познава традициите и културата на различни народи; зачита религиозните и културните особености на туристите без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.

-     извършва в технологична последователност специфичните дейности по провеждане на туристическа анимация;

-     познава технологията за провеждане на различни видове анимация (спортна, детска, фолклорна) в различна среда;

-     знае професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;

-     познава спецификата на хотелската, туроператорската и турагентската дейност;

-     организира и провежда определен вид туристическа анимация с туристите на открито или закрито;

-     осигурява безопасност и сигурност на туристите при провеждане на туристическа анимация

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +