Търговия

Професионално направление: Администрация и управление, код 345

Професия: Икономист, код 345120

Специалност: Търговия, код 3451202

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 95 100 195
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 20 30 50
3. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 20 10 30
4. Основи на правото 20 15 35
5 Управление на проекти 20 30 50
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 156 156 312
         
1. Икономика и управление на фирмата 60 40 100
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 40 60 100
3 Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 56 56 112
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 219 234 453
         
1. Държавно управление 74 48 122
2. Маркетинг. Пазарни отношения 75 85 160
3 Търговия. Цени и ценообразуване. 70 101 171
         
         
  ОБЩО 470 490 960
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Търговия код 3451202.
Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
-   познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд;
-   познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място;
-   познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
-   формулира проблеми и въпроси;
-   прави отчет за извършената работа;
-   умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях;
-   отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи
-   познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
-   изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;
-   спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;
-   разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
-   разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
-   познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
-   може да работи с офис оборудването;
-   осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;
-   прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;
-   прилага знанията си по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори.
-     познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
-     познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
-     разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
-     организира ефективно работното си време и работното си място;
-     планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
-     оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;
-     анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
-     анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
-     описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
-     организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
-     организира транспортната дейност в предприятието;
-     посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
-     характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара;
-     определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
-     описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
-     подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
-     проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
-     идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
-     прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.
-   познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;
-   анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
-   познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
-   познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране ;
-   познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
-   характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н;
-   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието - проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
-   прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;
-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
-   изготвя производствена програма на предприятието - номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
-   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
-   анализира и прогнозира дейността на предприятието;
-   разработва основната структура на бизнес план;
-   съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език;
-   описва предназначението и функциите на оборудването в търговията, както и начините за безопасна работа с него;
-   разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и правилата за работа с нея;
-   описва и класифицира имуществото на предприятието;
-   познава технологията на търговските операции;
-   идентифицира българския и международния пазар на стоки по предмета на дейност на предприятието;
-   характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара, определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
-   описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
-   идентифицира, проучва и класифицира доставчиците;
-   идентифицира, проучва и класифицира клиентите;
-   характеризира организацията на снабдяването, съхранението, пласмента (продажбите) и транспорта на търговското предприятие;
-   характеризира финансовите и нефинансовите институции и отношенията с тях;
-   посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
-   описва съдържанието и формите на търговски преговори;
-   подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
-   познава и прилага механизмите за осъществяване на търговските операции;
-   подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
-   ползва различни подходи и методи за осъществяване на контакти с клиенти;
-   характеризира дистрибуцията на стоките;
-   посочва формите на плащане при търговските операции;
-   характеризира приходите, разходите и финансовия резултат от търговската дейност;
-   проучва и анализира търсенето и предлагането на стоки;
-   обяснява ролята на цените;
-   проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
-   използва основните инструменти за реклама и стимулиране на продажбите;
-   избира формата на обслужване в зависимост от вида на търговското предприятие;
-   познава особеностите в управлението на търговската дейност;
-   изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
-   посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
-   анализира и прогнозира дейността на предприятието;
-   разработва основната структура на бизнес план;
-   прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието - проучване, снабдяване, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
-   подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието;
-   характеризира основните показатели на стопанската дейност на предприятието;
-   ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали, енергия и т.н.;
-   характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството;
-   анализира и синтезира информация от различните отдели и предлага управленски решения;
-   разчита, изготвя и попълва документи, свързани с търговската дейност и документооборота в предприятието;
-   прилага унифицирани, стандартни форми на документи;
-   работи с финансово-счетоводни документи;
-   подготвя и съставя протоколи, сведения, доклади и отчет;
-   характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
-   обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация;
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +