Трайни насаждения - първа

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Работник в растениевъдството, код 621110

Специалност: Трайни насаждения, код 6211102

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 135

Брой часове по практика: 165

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове Бройчасове теория Бройчасове практика
         
І. Обща задължителна професионална подготовка 26 24 2
1. Здравословни и безопасни условия на труд 10 8 2
2. Трудово-правно законодателство 8 8 0
3. Комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 0
4. Икономика 4 4 0
         
ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка 64 24 40
1. Значение и класификация на трайни насаждения /овощни дървета и ягодоплодни култури/ 39 14 25
2. Трактори и автомобили 25 10 15
         
ІІІ. Специфична задължителна професионалнаподготовка 190 82 108
1. Трайни насаждения 140 62 78
2. Почвознание 25 10 15
3. Ботаника 25 10 15
         
IV. Производствена практика 20 0 20
  ОБЩО 300 130 170

Обучението се извършва в съответствие с Наредба №52 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Работник в растениевъдството - код 621110 и специалност Трайни насаждения - код 6211102, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-     познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-     умее да опазва околната среда;

-     познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-     участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;

-     отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-     осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-     разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-     умее да разчита и използва информация от специализирани информационни материали и учебни помагала;

-     спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи дейностите в растениевъдството и опазването на околната среда;

-     познава основните биологични особености на основните видове селскостопански култури;

-     разпознава основните култури от цели растения или по отделни морфологични части - листа, семена, съцветия и др.;

-     под ръководство на агронома или техник-растениевъда разчита и използва предоставената му информация относно културите, посадъчния материал, торовете и използваните химически препарати;

-     извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури;

-     подготвя площите и извършва сеитба на семена за производство на посевен и посадъчен материал;

-     под ръководството на агронома или на техник-растениевъда извършва ръчно пръскането на културите;

-     обслужва сеялките по време на сеитбата на културите;

-     извършва торене на площите в съответствие с изискванията на културите, торовите норми и сроковете за провеждането им;

-     обслужва машините за обработка и напояване на площите, засети с различни видове култури;

-     прибира, обработва и сортира продукцията;

-     подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (почиства, дезинфекцира и обгазява), обслужва зърносушилни и зърнопочистващи машини;

-     участва в извършването на отделни дейности по залагането, отглеждането, фенологичните наблюдения, прибирането на семепроизводните посеви и почистването и заготовката на семената;

-     извършва резитби по оформяне на хабитуса на трайните насаждения.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +