Текстообработване

Професионално направление: Приложнаинформатика, код 482

Професия: Оператор на компютър, код 482030

Специалност: Текстообработка, код 4820301

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 140

Брой часове по практика: 160

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите

Бройчасове

теория

Бройчасове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 30 20 50
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 5 5 10
2. Икономикс 15 5 20
4. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 10 10 20
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 30 20 50
         
1. Информация и информатика. Основни административни дейности, свързани с обрработка на информация 15 5 20
2. Работа с операционни системи Windows 7, Архивиращи и антивирусни програми 5 5 10
3. Работа с офис техника, Компютърните системи 10 10 20
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 80 120 200
         
1 Текстообработващи програми Word 20 30 50
2 Електронни таблици Excel 20 30 50
3 Как да осъществим ефектна успешна презентация на български и на английски 30 40 70
4 В света на информацията - Internet 10 20 30
         
  ОБЩО 140 160 300
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Оператор на компютър код 482030 и специалност Текстообработка код 4820301
Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
- Познава и прилага основните правила за безопасна работа; работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда;
- Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;
- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;
- Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие;
- Отнася се отговорно към поставените задачи;
- Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;
- Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика,
- Ползва електронна поща и интернет.
- познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;
- познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;
- познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;
- познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции..
-умее да се справя с офисните административни процедури;
-разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
-умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
-познава и прилага основните операции при работа с компютър;
-умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга;
-кореспонденция и организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
-следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +