Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Професионално направление: Защита на собствеността и личността, код 861

Професия: Спасител при бедствия, аварии и катастрофи, код 861020

Специалност: Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи, код 8610201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на учебните предмети

Брой часове

Всичко

Теория

Практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

54

54

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Информационни технологии

18

18

3.

Икономикс

10

10

4.

Трудово-правно законодателство

8

8

5.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

10

10

А2.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

180

180

1.

Чужд език по професията

18

18

2.

Противопожарна подготовка

42

42

3.

Медицинска подготовка

40

40

4.

Инженерна подготовка

40

40

5.

Управление на МТЛБ

40

40

А3.

СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

666

176

490

1.

Радиационна, химическа и биологическа защита

46

46

2.

Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване

50

50

3.

Водно спасяване

50

50

4.

Търсене и спасяване в особени случаи

30

30

5.

Учебна практика по специалността:

5.1.

Противопожарна подготовка

50

50

5.2.

Медицинска подготовка

50

50

5.3.

Инженерна подготовка

50

50

5.4.

Управление на МТЛБ

50

50

5.5.

Радиационна, химическа и биологическа защита

50

50

5.6.

Височинно спасяване с използване на алпийско оборудване

50

50

5.7.

Водно спасяване

50

50

5.8.

Търсене и спасяване в особени случаи

50

50

6.

Производствена практика

90

90

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

60

1.

Специална спасителна подготовка

60

60

Всичко А+Б:

960

470

  490

След завършване на професионалното обучение по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

ДА ЗНАЕ:

¨       Организацията, структурата и задачите на Държавна агенция Гражданска защита".

¨       Нормативната уредба за дейността на Гражданска защита.

¨       Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса. на труда, да разбира договорните взаимоотношения между работодател и работник.

¨       Основните правила за работа с компютър и програмни продукти.

¨       Основните източници на риск в процеса на работа.

¨       Начините за работа в екстремни условия.

¨       Характеристика на стихийните бедствия и крупни производствени аварии и мерките за защита.

¨       Основни способи за  провеждане на СНАВР в огнище на поражение.

¨       Организацията на работа при провеждане на СНАВР.

¨       Предназначение и параметри на средства за механизация на инженерните работи.

¨       Мерки за безопасност при извършване на СНАВР.

¨       Личните предпазни средства.

¨       Основните способи за оказване на първа помощ.

¨       Апаратурата, техниката и способите за извършване  на издирвателни операции и провеждане  на  спасителни   неотложни аварийно възстановителни дейности.

¨       Видовете радиоактивни лъчения и методите за измерването им.

¨       Апаратурата  и  организацията  на дозиметричния  контрол  н облъчване и замърсяване с радиоактивни вещества.

¨       Мерките за безопасност при работа с радиоактивни вещества.

¨       Индивидуални и колективни средства за защита.

¨       Средствата и машини за извършване на химическо разузнаване.

¨       Дегазиращи, дезактивиращи и дезинфекциращи вещества и разтвори.

ДА МОЖЕ:

¨       Да изпълнява точно, бързо и без колебание  поставените му задачи.

¨       Да прилага нормативните документи в действията си.

¨       Да извършва спасителни работи самостоятелно и в екип.

¨       Да издържа продължителни физически натоварвания при трудни метеорологични условия.

¨       Да запазва психическа устойчивост при извършване на СНАВР в огнища с голям брой ранени, жертви и масови разрушения.

¨       Да работи практически с всички средства за механизиране н; инженерните работи, химически прибори, техника и алпийска екипировка  /без  тези, за  който се изисква  специализиран; квалификация и освидетелстване/.

¨       Да използва индивидуалните средства за защита на дихателния органи и кожата.

¨       Да работи с техническите средства за свръзка.

¨       Да участва в гасенето на пожари с подръчни средства.

¨       Да окаже първа помощ на пострадал.

¨       Да спазва ред и чистота на работното си място и в звеното в което работи.

¨       При извършване на СНАВР стриктно да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и изисква това о състава на екипа, в който е включен.

¨       При контакти с граждани по време на СНАВР да се държи етично.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”.

2.            Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.            Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.            Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.            Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +