Сухо строителство

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител - монтажник, код 582040

Специалност: Сухо строителство, код 5820403

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 228

Брой часове по практика: 432

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

186

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Технология на строителството 40   40
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

  118 118
9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Основи на стоманобетона 10 20 30
2. Електрически инсталации в сградите 10 20 30
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител - монтажник”, специалност„Сухо строителство” обучаемият трябва

Да знае:

-          безопасна работа на работното място, личните предпазни средства, опазване на околната среда;

-          пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;

-          правата и задълженията си като участник в трудовия процес;

-          притежава основни умения за работа с компютър и специализиран софтуер;

-          основните строителни материали, правилата за транспорта и съхранението им;

-          елементите на сградите, видовете конструкции и етапите при изграждането им;

-          инструментите, инвентарните пособия и основните строителни машини, използвани в строителството;

-          технологичната последователност за изпълнение на различните видове строителни работи;

-          нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството;

-          правилата за организация на трудовата дейност и работното място;

-          технологиите за изпълнение на вътрешни и външни мазилки и шпакловки по стени и тавани;

-          изискванията за качествено изпълнение на строителните работи;

-          начините за измерване и приемане на мазилки и шпакловки ;

Да умее да:

-          спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните дейности;

-          опазва околната среда и спазва екологичните изисквания;

-          подготвя работното си място;

-          подготвя строителните материали за работа;

-          приготвя ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори;

-          подготвя необходимите инструменти, машини и съоръжения за конкретната строителна дейност;

-          разчита зададени размери и спецификации в чертежите и приложените указания за изпълнението на мазилки и шпакловки;

-          избира строителните материали, инструменти и машини за изпълнение на мазилки и шпакловки;

-          изпълнява правилно и качествено вътрешни и външни мазилки, шпакловки по стени и тавани;

-          да измерва количество свършена работа

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +