Строителство и архитектура

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строителен техник, код 582010

Специалност: Строителство и архитектура, код 5820101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 1084

Брой часове по теория: 524

Брой часове по практика: 560

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Учебни модули Часове
теория практика общо
  А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 74   74
1    Здравословни и безопасни условия на труд 8   8
2    Икономика 10   10
3 Бизнес-комуникации 10   10
4 Информационна техника и технологии 18   18
5    Трудово законодателство 8   8
6 Предприемачество 20   20
  А2. ОТРАСЛОВА   ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 64   64
1    Чужд език по професията 24   24
2 Сградостроителство 40   40
  А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 390 560 974
1    Техническо чертане 30   30
2 Строителни материали 24   24
3 Градоустройство 30   30
4 Строителна механика 30   30
5 Строителни машини 30   30
6 Стоманобетон 30   30
7 ВиК на сгради 18   18
8 Ел. инсталации в сгради 18   18
9 Геодезия 24   24
10
Технология на строителството
54   54
11 Организация на строителството 30   30
12 Пътища и съоръжения 24   24
13
Инвестиционно проектиране
48   48
14
Учебна практика по:
     
14.1.
- сградостроителство
  60 60
14.2.
- технология на строителството
  380 380
14.3.
- геодезия
  60 60
15

Производствена практика

  60 60
  Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60   60
1 Компютърно чертане в строителството 36   36
2 Строителна дейност и контрол 24   24
  ВСИЧКО А1+А2 +А3 +Б 524 560 1084

            След завършване на професионалното обучение по професия „Строителен техник”, специалност „Строителство и архитектура” обучаемият трябваЗНАЕ И МОЖЕ ДА:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и предпазва околната среда от замърсяване;

-   познава съществуващите икономически и социални отношения, процеси, явления, свързани с упражняваната професия, както и социалния диалог и колективното трудово право;

-   съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си, свързано с прилагането на нови технологии в строителството;

-   познава правилата за работа с компютър и използва специфични програмни продукти;

-   използва техническа и технологична документация и стандартизирана строителна терминология на български и чужд език, задължително един от официалните в ЕС;

-   участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност към тяхната безопасност, контролира работата на целия екип;

-   осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител, спазвайки йерархическия ред;

-   познава и прилага нормативните документи при изпълнение на трудовите си

задължения;

-   познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за транспортирането и съхранението им;

-   познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им;

-   измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и компютър (чрез специализиран софтуер) размери, площи и обеми;

-   познава правилата за работа с универсални и специфични строителни инструменти, експлоатира правилно машини и инструменти, както и познава тяхното устройство и принцип на работа;

-   познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;

-   познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството;

-   познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжение и ВиК системи;

-   познава и описва основните елементи и етапи при проектиране, трасиране и строителство на пътища, жп линии и различни видове пътни съоръжения;

-   познава технологичната последователност и организира изпълнението на подготвителните работи на строителния обект, изпълнението на грубия строеж и на довършителните работи;

-   познава и прилага технологиите за ремонт, саниране и поддържане на сградния фонд;

-   описва правилата за изчертаване на елементите и съоръженията в план и разрез, изготвя чертежи с помощта на компютърни програми;

-   изготвя техническа документация, като използва справочна и каталожна литература;

-   познава и прилага технологиите за изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения;

-   познава и прилага технологиите за изпълнение на пътни и железопътни работи и изграждане на различни видови пътни съоръжения;

-   оценява качеството и контролира извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +