Строител на релсови пътища и съоръжения към тях

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Пътен строител, код 582060

Специалност: Строител на релсови пътища и съоръжения към тях, код 5820602

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
  А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Железопътно строителство 60   60
5. Технология на железопътното строителството 70   70
6. Въведениеворганизацията на железопътното строителството 10   10
7. Учебна практика по сградостроителство   40 40
8. Учебнапрактика по технология нажелезопътното строителството   178 178
9. Производственапрактика   160 160
  Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Комуникативни умения. Мотивация 10   10
2. Основи ня геодезията 10 40 50
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия „Пътен строител“, специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях" обучаемият трябва:

Да знае:

-          правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита; използва лични предпазни средства;

-          правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-          общите правила за работа с компютър;

-          нормативните документи при изпълнение на задълженията си;

-          и познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за поддържането, транспорта и съхранението им;

-          и познава елементите на пътищата и етапите при изграждането им;

-          познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;

-          познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в пътното строителство;

-          стандартизираната строителна терминология на български и на чужд език;

-          предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар;

-          разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции по специалността;

-          разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване на кофраж, армировка и при бетониране за всички елементи по конструктивен проект, използвайки различни материали, инструменти и машини;

-          умее да изпълнява всички зидани елементи на съоръженията съгласно проекта, използвайки строителни разтвори и градивни елементи от различни материали;

-          разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при приготвяне на разтвори и умее да изпълнява пътни и тротоарни настилки от различни материали по работен проект или технологична карта;

-          разбира технологичната последователност на различните видове строителни операции при изработване и монтаж на дървени и метални елементи за пътни съоръжения;

-          умее да сигнализира работното място при работа на открит път съгласно инструкцията за сигнализациите;

-          знае функциите на отделните елементи на горното строене (релси, траверси, жп скрепления, баласт и жп стрелки), стандартните изисквания, допустимите технически норми и недопустимите неизправности.

Да умее:

-          правилно да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита; използва лични предпазни средства;

-          да оказва при необходимост първа долекарска помощ; предпазва околната среда от замърсяване;

-          да осъществява ефективни комуникации с колегите си и с прекия си ръководител, спазвайки йерархичния ред познават видовете пътно-строителна техника и механизация и да извършват правилен подбор на звена за изкопни и насипни работи и уплътнителна техника;

-          да работи с текстообработваща програма

-          да определя основните конструктивни пластове на настилките;

-          да разпознават пътните съоръжения;

-          да измерва дължина и маса и изчислява площ и обем - ръчно, с калкулатор или с компютърни програми;

-          да спазва технологичната последователност за извършване на различните видове операции според предназначението на материали и инструменти;

-          да сигнализира работното място при работа на открит път съгласно инструкцията за сигнализациите;

-          да организира правилно работното място;

-          правилно да оформя и да профилира земно легло съгласно проектните изисквания;

-          да профилира бермите, канавките и дренажите съгласно вида на почвите и изискванията на проектната документация;

-          да работи ефективно по уплътняването и профилирането на баластова призма с подбивка, включително и електровибрационна;

-          да анализира влиянието на факторите върху експлоатационните качества на настилките

-          да подбира подходящите методи и средства за отстраняване на деформациите и разрушенията

-          да синтезира усвоените знания за правилно организиране на пътно-ремонтните работи.

-          да измерва количество свършена работа

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +