Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Пътен строител, код 582060

Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, код 5820601

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 242

Брой часове по практика: 418

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
  А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

170

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Технология на строителството 15   15
5. Строителство и експлоатация напътища 20   20
6. Машини и лека механизация в пътното строителство 15   15
7. Въведениеворганизацията настроителството 10   10
8. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
9. Технология напътното строителство 80   80
10.

Учебнапрактика потехнологияна

пътното строителство

  118 118
11. Производственапрактика   160 160
  Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Комуникативни умения. Мотивация 10   10
2. Основи ня геодезията 10 40 50
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия „Пътен строител“, специалност “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях" обучаемият трябва:

Да знае:

-          подготвителните работи при строителството на пътища;

-          изпълнението на земните работи в строителството;

-          изпълнението на пътните настилки на пътищата;

-          изпълнението на пътните основи на пътищата;

-          изпълнението на пътните покрития на пътищата;

-          видовете пътни съоръжения;

-          влиянието на различните фактори върху настилката;

-          видовете деформации и разрушения на пътните настилки и пораждащите ги причини;

-          начините и средствата за подсилване на пътните настилки;

-          видовете пътно-ремонтни работи и дейностите по поддържане на пътищата;

-          мероприятията,свързани с осигуряване безопасността на движението по пътищата.

Да умее:

-          познават видовете пътно-строителна техника и механизация и да извършват правилен подбор на звена за изкопни и насипни работи и уплътнителна техника;

-          определят основните конструктивни пластове на настилките;

-          разпознават пътните съоръжения;

-          да анализират влиянието на факторите върху експлоатационните качества на настилките

-          да подбират подходящите методи и средства за отстраняване на деформациите и разрушенията

-          да синтезират усвоените знания за правилно организиране на пътно-ремонтните работи.

-          да измерва количество свършена работа

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +