Стоманобетонни конструкции

Професионално направление: Строителство, код 582

Професия: Строител - монтажник, код 582040

Специалност: Стоманобетонни конструкции, код 5820401

Степен на професионалната квалификация: Втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 228

Брой часове по практика: 432

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

Средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Наименование на модулите Учебни часове
    Теория Практика Общо
. А1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

36

 

36

1. Здравословнии безопасниусловиянатруди опазванена околната среда.

6

 

6

2. Икономика 6   6
3. Трудовоиосигурителноправо. Организация на трудовия процес.

6

 

6

4. Компютърна грамотност 18   18
. А2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

16

 

16

1. Чуждезикпопрофесията 6   6
2. Сградостроителство 10   10
.

А3. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

186

378

564

1. Техническочертаневстроителството 12   12
2. Строителниматериали 8   8
3. Основинастроителната механика 10   10
4. Технология на строителството 40   40
5. Въведениеворганизацията настроителството 22   22
6. Учебнаобщостроителнапрактика   100 100
7. Технология наспециалността 94   94
8.

Учебнапрактика потехнологияна

специалността

  118 118
9. Производственапрактика   160 160
. Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 20 40 60
1. Основи на стоманобетона 10 20 30
2. Електрически инсталации в сградите 10 20 30
  ВСИЧКО А1+А2+А3+Б 242 418 660

След завършване на професионалното обучение по професия “Строител – монтажник”, специалност„Стоманобетонни конструкции” обучаемият трябва

Да знае:

-          изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-          нормативни документи, работни чертежи, план по безопасност и здраве;

-          качества на строителните материали и тяхното въздействие върху околната среда;

-          видовете материали и изделия за производство на стоманобетонни елементи;

-          специфични машини и инструменти, предназначението им и правилата за работа с тях;

-          работни чертежи, технологични схеми и детайли;

-          изискванията при производство, транспортиране, складиране и укрепване на стоманобетонни елементи;

-          номенклатурата на сглобяемите стоманобетонни елементи, използвани в България;

-          технологична последователност на строителните процеси

Да може:

-          да подбира и използва подходящи лични и колективни предпазни средства и оказва долекарска помощ;

-          ефективно и екологично да работи със строителни материали;

-          да извлича специализирана информация от работни чертежи, технологични схеми и детайли;

-          да спазва изискванията на нормативни документи;

-          участва в подготвителните работи на строителната площадка;

-          да работи с такелажни средства;

-          да работи с ръчни инструменти, необходими за производство и монтаж на стоманобетонни елементи;

-          да съдейства при извършване на геодезически работи при монтажа;

-          разтоварва и складира стоманобетонните елементи на строителната площадка

-          да участва в монтажа на фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, покривни панели, противоветрови връзки, площадки, стълбища, рамки и др.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +