Стенопис

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Професия: Художник – изящни изкуства, код 211010

Специалност: Стенопис, код 2110102

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 80 40 120
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Икономикс 26 6 32
3. Основи на държавата и правото 16 4 20
4 Управление на човешките ресурси 10 4 14
5 Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски. Информатика 18 16 34
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 200 186 386
1. Общи основи на Изобразителното изкуство. История 18 10 28
2.

Видове Изобразително изкуство – Изящно изкуство и Приложно изкуство

12 12 24
3. История и стилове в живописта 38 19 57
4 Видове техники в живописта 46 46 92
5 Теория на композицията 50 52 102
6 Артистична перспектива 36 47 83
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 190 264 454
1.

Стенопис - декоративно-монументална живопис

56 60 116
2.

Теория на цвета. Цветът като феномен на културата

43 43 86
3 Портретен жанр, история, развитие 38 74 112
4

Натурна рисунка в живописта - човешкото тяло.

35 67 102
5 Рисуване на пейзаж и натюрморт 18 20 38
  .      
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Стенопис код 2110102.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-  знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда;

-  познава и използва личните предпазни средства;

-  провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;

-  разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-  разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;

-  познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-  познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-  използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;

-  разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство.

-  спазва етапите в изграждането на художествена творба;

-  прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;

-  прилага законите на линейната и въздушната перспектива;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;

-  познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;

-  познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;

-  познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;

-  спазва етапите при изграждане на глава натура, торс и човешка фигура;

-  конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;

-  подбира необходимите инструменти и подходящи основи, грундове, разредители и свързващи вещества и спазва технологичните изисквания при работа с тях;

-  осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописния етюд по натура;

-  придава завършеност на живописния етюд;

-  композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;

-  сравнява класическите стенописни техники, материали и технологии;

-  подбира правилно инструменти и бои при изграждане на стенописната творба;

-  избира свързватели, грундове и разредители за изпълнение на стенописна творба;

-  осъществява синтез между архитектурна среда и избор на техника при проектиране и изпълнение;

-  спазва технологията и етапите при изграждане на стенописна творба;

-  придава завършеност на стенописния проект и реализирането му;

-  може да изгражда стенописна творба по зададена тема и по въображение;

-  ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +