Спортно-туристически дейности

Професионално направление: Спорт, код 813

Професия: Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, код 813010

Специалност: Спортно-туристическа дейност, код 8130101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове 
  Обща задължителна професионална подготовка 63 63 126
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 15 15 30
2. Икономикс 25 25 50
3. Основи на държавата и правото 23 23 46
           
           
II Отраслова задължителна професионална подготовка 62 58 120
         
1. Туризъм 20 16 36
2. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - специализиран английски. Информатика 30 30 60
3. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 12 24
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 345 369 714
         
1. Учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в туризма (УТСДТ) 36 38 74
2. Организация на УТСДТ. 36 38 74
3. Медикобиологична подготовка. 36 38 74
4. Културизъм. Фитнес.Аеробна гимнастика 36 38 74
5. Професионален профил на аниматора 26 20 46
6. Спортна анимация 22 36 58
7. Създаване на спортна програми 38 38 76
8. Учебно- тренировъчна дейност по културизъм, фитнес и по аеробна гимнастика 38 38 76
9. Подготовка за оцеляване на суша и вода. Долекарска помощ. 38 50 88
10. Създаване на анимационни програми 39 35 74
         
         
  ОБЩО 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност код 813010 и специалност Спортно-туристическа дейност код 8130101.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   познава социалното и икономическото устройство на страната, разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

-   познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, работи със спортното и туристическото оборудване и с участниците в заниманията в съответствие с основните правила за безопасна работа, не замърсява с работата си околната среда;

-   разбира своята роля в професионалния екип, съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от инструктора по спортно-туристически дейности или работодателя;

-   отнася се отговорно при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите от ръководните органи на спортната организация, институция или фирма;

-   разбира своята роля в дейността на спортната организация, институцията или фирмата, в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;

-   осъществява ефективна комуникация с участниците, с колегите и с прекия ръководител;

-   познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-   намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;

-   попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа и др.

-   прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на спортно-туристическа дейност, за опазване на човешкия живот и околната среда;

-  познава нормативните актове в системата на физическото възпитание, спорта и туризма и други нормативни документи, които имат отношение към професията на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност;

-  избира и прилага ефективни дейности за техническа и икономически изгодна експлоатация на спортните уреди и спортно-техническите съоръжения и екипировка, както и за тяхното съхранение и поддържане;

-  познава структурата, устройството и функциите на националните и международните институции в областта на спорта (съюзи, спортни федерации, асоциации и др.), статута на съдийските колегии;

-  прилага правилниците за провеждане на различни спортно-туристически дейности и състезания и други документи, регламентиращи организирането и провеждането на спортно-състезателната дейност;

-  познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и религиозните особености на обучаваните, без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.

-  познава теоретичните основи на различните видове спортно-туристически дейности и професионалната терминология;

-  познава спецификата на отделните видове спортно-туристически дейности;

-  познава технологията за осъществяване на тренировка по различните видове спортно-туристически дейности;

-  познава методологията и технологията за разработване на документация, необходима за провеждане на спортно-туристически дейности - тренировъчни планове, спортни календари, тренировъчни разписания и др.;

-  умее да борави със спортните уреди, съоръжения и екипировка, необходими за провеждането на спортно-туристическите дейности;

-  умее да провежда тренировъчни занимания по различните видове спортно-туристически дейности;

-  познава и прилага подходящи за възрастовите особености на занимаващите се тренировъчни подходи;

-  оказва помощ при изпълнение на спортно-туристическите дейности на начинаещи и на напреднали, на лица от различни полове и от различни възрасти, както и на лица с различни увреждания;

-  осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се със спортно- туристически дейности.

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

-   разбира договорните отношения между работодател и ръководител;

-   познава правната и правно-нормативната уредба в областта на спортно-туристическата дейност;

-   е запознат с ролята и мястото на учебно–тренировъчната и спортно състезателната дейност в туризма /УТСДТ/;

-   познава научно–теоретичните основи на учебно–тренировъчната и спортно – състезателната дейност в туризма;

-   знае специфичните особености на организацията на учебно–тренировъчната и спортно–състезателната дейност в туризма;

-   притежава необходимия минимум от знания по основните медико–биологични дисциплини /анатомия, физиология, биохимия, спортна медицина/ за провеждане на научно ниво на учебно–тренировъчни занимания по аеробна гимнастика културизъм, фитнес;

-   има знания за съдържанието и методиката на учебно–тренировъчната дейност по аеробна гимнастика, културизъм и фитнес;

-   притежава задълбочени знания за хигиена на хранене на занимаващите се целенасочено и системно с аеробна гимнастика, културизъм, фитнес;

-   е запознат с ролята и мястото на туризма в микро и макроикономиката на страната;

-   познава европейските и международни стандарти в туристическия бизнес;

-   познава различните видове туризъм и особеностите в тяхното развитие;

-   знае структурите, органите на управление и координацията на туристическата дейност;

-   познава туроператорската, агентската и транспортната дейности

-   познава различните способи, методи и подходи за реклама в туризма,спортната дейност, бизнескомуникациите и връзките с обществеността на български и английски език;

-   може да ползва информация от Интернет и да я предоставя на клиентите;

-   познава основите на счетоводната дейност в сферата на туризма и спортно-туристическата дейност;

-   притежава знания и умения за организацията, предлагането и ценообразуването на услугите в спортно-туристическата дейност;

-   владее принципите и технологиите за свободно договаряне в условията на пазарната икономика, начините за рекламации, анулации, промени, застраховки, срокове и др.;

-   има познания за екскурзоводска, агентска, анимациона и спортно-анимационна дейност в туризма;

-   има необходимата компютърна грамотност за работа с основните програмни продукти;

-   е запознат с психологията на общуване с туристите, средствата и формите за психологическа подготовка за действия в екстремални условия;

-   притежава знания и умения за оказване на долекарска помощ;

-   знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   спазва инструкциите за противопожарна и аварийнна безопасност;

-   има познания за опазване на околната среда.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +