Социална работа с деца и семейства в риск - трета

Професионално направление: Социална работа и консултиране, код 762
Професия: Сътрудник социални дейности, код 762020
Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201
Степен на професионалната квалификация: трета
Общ брой часове: 960
Брой часове по теория: 470
Брой часове по практика: 490
Държавен изпит по теория и практика
Форми на обучение: дневна
Минимално входящо образователно равнище:
завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика  Общ брой часове
         
I Обща професионална подготовка 72 48 120
         
1 Здравословни и безопасни условия на труд 18 6 24
2 Трудово - правно законодателство 6 6 12
3 Психологическа структура на трудовата дейност 12 6 18
4 Социално осигуряване и данъчна система 12 6 18
5 Информационни системи 12 12 24
6 Чужд език по професията 12 12 24
         
         
 II Отраслова професионална подготовка 220 166 386
         
1 Основни понятия и теории в социалната сфера 36 24 60
2 Социално осигуряване и подпомагане 24 12 36
3 Подходи и методи в социалната дейност 32 32 64
4 Счетоводство на предприятието 12 12 24
5 Организационни аспекти на комуникациите 36 24 60
6 Теория и практика на обучението 36 24 60
7 Специфика при извършване на превантивна социална дейност 36 30 66
8 Нормативна уредба на социалните услуги 8 8 16
         
         
 III В специфична професионална подготовка 178 276 454
         
1 Правни аспекти на социална работа с деца и семейства в риск 18 24 42
2 Консултативна психология 36 50 86
3 Психология на детето 26 52 78
4 Социална работа с деца и семейства 50 70 120
5 Модели и подходи при решаване на конфликти 36 62 98
6 Институции обслужващи   деца и семейства в риск 12 18 30
         
         
  Общо: 470 490 960

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник социални дейности код 762020 и специалност Социална работа с деца и семейства в риск код 762020.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства;

-   осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

-   познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;

-   разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;

-   да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.

-   познава основните понятия и термини в социалната сфера-социално осигуряване, социално подпомагане, заетост, образование, здравеопазване, условия на труд;

-   познава законовата и подзаконовата нормативна база в областта на: социалното осигуряване; социалното подпомагане; закрилата на детето; работата с инвалиди; насърчаването на заетостта; обществените отношения във връзка със здравето;

-   познава необходимите технологии за социално осигуряване; насърчаване на заетостта, социално подпомагане, работа с деца и възрастни в риск; работа с деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

-   познава типовите проблеми на лица и групи с оглед даването на индивидуални и групови консултации;

-   предоставя консултации на нуждаещите се лица в зависимост от тяхното състояние и интересуващи ги въпроси в конкретната социална дейност;

-   осъществява посредничество между безработни лица и работодатели и обратно с оглед удовлетворяване на взаимните интереси;

-   запознава безработните с условията и реда на тяхното наемане и с възможностите да бъдат обучавани;

-   запознава заетите лица с условията и реда на получаване на професионална квалификация;

-   осъществява посредничество между клиентите, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги и външни лица и институции;

-   осъществява социално застъпничество пред институции и организации, от името на клиентите си, които се нуждаят от помощ и не могат да защитават правата си;

-   запознава клиентите в предварителен порядък с възможните рискове, заболявания, проблеми и опасности, както и с помощта, която биха могли да получат;

-   познава и ползва документацията, задължителна за институцията към която се числи изпълняваната професия;

-   познава и ползва стандартите и критериите за извършване на изпълняваната социална дейност;

-   стандартите и критериите за социална работа ;

-   нормативните изисквания за работата на социалния работник;

-   съдържание на работната документация – анкетни карти, формуляри, дневници и други за извършените от него работи;

-   механизъм за изплащане на социални помощи и социални услуги –нормативна уредба, институции.

След завършване на обучението по професията “Сътрудник социални дейности” специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, обучаваният трябва да умее да обслужва лица и семейства в риск като:

-   съдържание на документацията необходима за настаняване на деца в семейства на роднини или близки, приемни семейства, специализирана институция;

-   видове противообществени прояви, институции, средства, опасности, рискове;

-   институции ангажирани със защитата и запазване правата на детето (училищни, общински, съдебни и други) - функции, органи, задължения ;

-   възможности за получаване на парична и еднократна социална помощ от самотни майки или социално слаби семейства – нормативна уредба, институции, изисквания;

-   знания за индивидуална и групова консултация на дете, родители, близки и семейства;

-   знания за консултация и работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства;

-   критерии за оценка на семейната среда;

-   реинтегриране на деца;

-   институции (медицински, социални, съдебни и полицейски) тяхната роля за деца, техни родители, роднини или близки ;

-   съдейства на семейства с психологически и социални проблеми за подобряване на междуличностните им отношения и за уреждане на техни битови и административни въпроси;

-   възможности и условия за настаняване на хора, останали без подслон или обект на насилие в семейната среда, в специализирана институция;

-   роля на медицинско лице, психолог, педагог, юрист, при решаване проблемите на лицата и семействата в риск;

-   нормативни документи и стандарти за социална работа за деца и семейства в риск.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Изходящото образователно равнище за придобиване на 3 степен на професионална квалификация е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +