Селски туризъм

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, код 812010

Специалност: Селски туризъм, код 8120102

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 84 86 170
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 10 10 20
2. Пожарна и аварийна безопасност 6 6 12
3. Опазване на околната среда 6 6 12
4. Икономикс 22 20 42
5. Основи на държавата и правото 22 20 42
6. Счетоводство на фирмата 18 24 42
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 134 148 282
         
1. Туризъм 50 60 110
2. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език – специализиран английски. Информатика 60 70 130
3. Управление на човешките ресурси 24 18 42
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 252 256 508
         
1. Планиране и управление на селския туризъм 66 70 136
2. Организация и технология на селския туризъм 60 68 128
3. Селският туризъм в България 66 68 134
4. Маркетинг и реклама в селския в туризма 60 50 110
         
         
  ОБЩО 470 490 960

 

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Организатор на туристическа агентска дейност код 812010 и специалност Селски туризъм код 8120102.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-   организира и контролира спазването на правилата за безопасни условия на труд;

-   разбира задълженията и отговорностите си като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущи задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

-   познава стопанското и политическото устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;

-   работи в екип както при организацията на туристическото обслужване, така и при изпълнението и отчитането на резултатите;

-   използва компютър и специализирани софтуерни продукти, резервационни системи и техника при предлагането, резервацията, потвърждението, продажбата и отчитането на туристическия продукт и/или услуга.

-   осигурява безопасността и сигурността на туристите;

-   прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за обслужване в туризма;

-   познава спецификата на хотелската, туроператорската дейност и на анимацията в туризма;

-   владее, използва и прилага понятийния апарат и нормативната уредба в областта на туризма;

-   интерпретира и прилага различните форми на специализирани видове туризъм;

-   осъществява ефективна комуникация с туристите и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);

-   използва и прилага информационните и комуникационните технологии в туризма;

-   познава особеностите на туристическия пазар, използва маркетинговия комуникационен процес, методите и техниките на реклама, промоция и връзки с обществеността;

-   познава и използва основните принципи на управление на туристическото предприятие - хотелиерство, ресторантьорство и посредническа дейност в туризма;

-   оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;

-   зачита религиозните и културните особености на туристите, не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

-   извършва в технологична последователност специфичните дейности по организация на туристическото обслужване и продажба на туристически продукти и/или услуги;

-   познава технологията за обслужване на индивидуални и групови пътувания - резервация, потвърждение (анулирания, неустойки) и продажба на различни видове туристически продукти и/или услуги; подготвя и продава правилно оформени билети и друга пътническа документация на клиентите;

-   предлага, информира, консултира и продава както пакетни туристически продукти от името и за сметка на туроператора, така и различни видове туристически услуги (настаняване, изхранване, транспорт, екскурзоводско обслужване, посещения на атракции и забележителности и др.) както на български, така и на чужд език;

-   владее професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;

-   притежава комуникационни, езикови и търговски умения за предлагане и продажба на туристически продукти и/или услуги;

-   познава ролята и функциите на туристическата агентска дейност като част от туристическото обслужване, същността на туристическия продукт и/или услуги и професионалния профил на организатора на туристическа агентска дейност;

-   организира, консултира и продава туристически продукти и/или услуги в съответствие със съвременните изисквания за туристическо обслужване;

-   познава и предлага различни видове туристически продукти, консултира, насочва, мотивира, организира, преразпределя задачи, координира и подпомага дейността на екипа при обслужване на туристите;

-   предлага адекватни туристически продукти и услуги, съобразени с туристическото търсене (националност, възраст и интереси на туристите);

-   интерпретира резултатите от маркетингови проучвания относно целевата група потребители и техните предпочитания за туристически продукти и услуги;

-   прави реклама и презентира предлаганите туристически продукти и/или услуги, дестинации, атракции, забележителности и др.;

-   приема рекламации и предприема необходимите мерки за удовлетворяване изискванията на потребителя;

-   познава социално-психологическите особености на обслужването на туристите;

-   оформя, попълва и издава туристически ваучери съгласно изискванията в Закона за туризма от името и за сметка на регистриран туроператор, когото туристическият агент представлява пред клиента;

-   планира, специфицира, заявява и оперира с технически средства, офис инвентар и комуникационни средства според изявените изисквания, предпочитания и желания на туристите;

-   води първична счетоводна отчетност, извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и финансови отчети, изготвя заключителен доклад за реализираните продажби;

-   осъществява мониторинг върху качеството на туристическото обслужване и удовлетвореността на потребителите на туристически продукти и услуги;

-   популяризира селскостопанските дейности с туристическа цел и интегрира туристическите продукти в селска среда;

-   предлага специализирани туристически продукти за селски туризъм на базата на договорни отношения с ферми, селскостопански производители, изби, семейни къщи и хотели;

-   познава спецификата на селския туризъм - обичаите и празниците на региона, местните занаяти, фолклорните и местните традиции, фестивали и др.;

-   информира туристите относно спецификата на средата и предлагания продукт (село, селска къща, селскостопански дейности и др.);

-   познава и прилага изискванията на НАССР системата за продажбата на туристически продукт за селски туризъм - при дегустации и предлагане на храни и напитки, собствено производство.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +