Селекция и семепроизводство

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код 621

Професия: Техник-растениевъд, код 621010

Специалност: Селекция и семепроизводство, код 6210104

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 384

Брой часове по практика: 576

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

No

Наименование на модулите и темите

Общ брой часове

Брой часове теория

Брой часове  практика

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

А1.

Обща задължителна професионална подготовка

70

70

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труда

12

12

0

2.

Компютърно обучение

12

12

0

3.

Основи на пазарната икономика

12

12

0

4.

Общи условия на трудово-правното законодателство

12

12

0

5.

Езиково обучение

12

12

0

6.

Бизнес комуникации

10

10

0

А2.

Отраслова задължителна професионална подготовка

60

60

0

1.

Основи на Селекцията и семепроизводството

40

40

0

2.

Агроекология и принципи на устойчиво земеделие

10

10

0

3.

Аграрна икономика и инвестиционно проектиране в областта на селекцията и семепроизводството

10

10

0

А3.

Специфична задължителна професионална подготовка

790

214

576

1.

Почвознание

86

25

61

2.

Генетика

95

30

65

3.

Селекция

103

38

65

4.

Обща и специфична селекция на растителните видове

100

35

65

5.

Семепроизводство

95

30

65

6.

Растителна защита

85

20

65

7.

Полски и машинен инвентар – в семепроизводството

83

18

65

8.

Агроклиматология

83

18

65

9.

Производствена практика

60

0

60

Б.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Управление на земеделската ферма

40

40

0

ОБЩО

960

384

576

След завършване на професионалното обучение по професия „Техник-растениевъд”, специалност „Селекция и семепроизводство” обучаемият трябва

ДА ЗНАЕ:

-   познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-   умее да опазва околната среда;

-   познава пазарните отношения в селското стопанство, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;

-   познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   участва активно и отговорно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях;

-   осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-   разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

-   умее да намира информация с помощта на компютър в интернет, работи с програма за създаване на текст и таблици;

-   ползва техническа и технологична документация, както и специализирана литература, включително и на чужд език;

-   разпознава и класифицира земеделските култури по ботаническите им особености;

-   познава и прилага технологиите за отглеждане на земеделските култури;

-   комплектова и работи с различни селскостопански машини;

-   извършва основна и повърхностна обработка на почвата;

МОЖЕ ДА:

-   познава торовете за различните видове земеделски култури;

-   спазва изискванията за транспортиране на готова земеделска продукция;

-   разпознава основните типове почви и определя плодородието им;

-   напоява земеделските култури;

-   съставя правилни сеитбообращения при отглеждане на земеделски култури;

-   отглежда земеделски култури в култивационни съоръжения;

-   произвежда, апробира и окачествява посевен и посадъчен материал;

-   извършва първична обработка и съхранение на земеделските продукти в съответствие с изискванията;

-   извършва растителнозащитни мероприятия, като определя препаратите и сроковете;

-   контролира спазването на разходните норми;

-   разпределя дейностите по изпълнението на технологиите за отглеждане на отделните видове култури;

-   определя икономическата ефективност от отглеждането на земеделските култури;

-   организира внедряването на нови машини и технологии в земеделското производство;

-   окачествява и аранжира готовата продукция за предлагане на пазара;

-   изготвя и представя отчети за реализацията на продукцията;

-   разпределя дейностите по изпълнение на договорните отношения;

-   прави предложения за повишаване квалификацията на изпълнителския персонал, с който работи.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1.         Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Техник-растениевъд”, специалност „Селекция и семепроизводство”.

2.         Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.         Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.         Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.         Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +