Рибовъдство - втора

Професионално направление: Рибно стопанство, код 624

Професия: Рибовъд, код 624030

Специалност: Рибовъдство, код 6240301

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 318

Брой часове по практика: 342

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършен десети клас или средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
А Обща задължителна професионална подготовка 72 0 72
1. Здравословни и безопасни условия на труда 25 0 25
2. Икономикс 8 0 8
3. Основи на държавата и правото 8 0 8
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 8 0 8
5. Бизнес комуникации и преговори. Чужд език по специалността. Работа с компютър 23 0 23
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 115 98 213
1. Биологични особености на рибите и други водни организми 20 0 20
2. Организация на рибовъдното стопанство 20 0 20
3. Технологии в рибовъдството 25 0 25
4. Разчитане на технологична документация - стандарти, инструкции, рецептури 20 0 20
5.

Правилата за първична обработка, транс-

порт и съхранение на

суровини и продукция

30 0 30
6. Учебна практика по:      
6.1. Биологични особености на рибите и други водни организми 0 98 98
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 120 138 258
1. Отглеждане на видове и категории риби 12 0 12
2. Отглеждане на естествена храна. 18 0 18
3. Отглеждане на риба за консумация. 21 0 21
4. Хранене на рибите. 13 0 13
5. Подготовка на басейни и съоръжения за рибоотглеждане. 26 0 26
6. Мерки при констатиране на болести по рибите. 18 0 18
7. Транспортиране на жива риба и хайвер. 12 0 12
8. Учебна практика по:      
8.1. Основни дейности в рибовъдството 0 70 70
8.2. Механизация в рибовъдството 0 68 68
         
Г Избираема професионална подготовка 11 0 11
  Реализация на продукцията. 11 0 11
Д Производствена практика 0 106 106
  ОБЩО 318 342 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Рибовъд - код 624030 и специалност Рибовъдство - код 6240301, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   Знае и да прилага основните правила за безопасна работа в рибовъдното стопанство, да познава и използва личните предпазни средства;

-   Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, да умее до формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет за извършената работа;

-   Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   Участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която е възложена;

-   Разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си като рибовъд;

-   Знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти;

-   Ползва чуждоезикова информация, свързана с професията;

-   Познава биологичните особености на стопански ценните видове риба и другите водни организми, както и особеностите на средата им на обитаване;

-   Познава основните средства и предмети за работа в рибовъдното стопанство, технологичното им предназначение;

-   Да знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и продукция;

-   Познава и прилага технологиите за отглеждане на риба и други водни организми;

-   Познава организацията на стопанството, предприятието и правомощията на длъжностните лица;

-   Умее да разчита технологична документация - стандарти, схеми, инструкции, рецептури;

-   Прилага различни начини и методи за размножаване на рибата;

-   Извършва отглеждане, улов, транспортиране и първична обработка или разселване на рибата;

-   Избира подходящи фуражи, определя дажби и начини на хранене за различните видове и категории риба;

-   Използва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации, като спазва правилата за безопасна работа.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +