Рибовъдство – първа

Професионално направление: Рибно стопанство, код 624

Професия: Работник в рибовъдството, код 624040

Специалност: Рибовъдство, код 6240401

Степен на професионалната квалификация: първа

Общ брой часове: 300

Брой часове по теория: 135

Брой часове по практика: 165

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 40 0 40
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 0 15
2. Икономикс. Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 10 0 10
3. Чужд език по специалността 15 0 15
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 34 20 54
1. Биологични особености на рибите и други водни организми 8 0 8
2. Организация на рибовъдното стопанство 10 0 10
3. Технологии в рибовъдството 8 0 8
4. Правилата за първична обработка, транспорт и съхранение на суровини и продукция 8 0 8
5. Учебна практика по:      
5.1. Биологични особености на рибите и други водни организми 0 20 20
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 47 77 124
1. Отглеждане на видове и категории риби 12 0 12
2. Отглеждане на естествена храна. 8 0 8
3. Отглеждане на риба за консумация. 7 0 7
4. Хранене на рибите. 6 0 6
5. Подготовка на басейни и съоръжения за рибоотглеждане. 6 0 6
6. Мерки при констатиране на болести по рибите. 8 0 8
7. Учебна практика по:      
7.1. Основни дейности в рибовъдството 0 37 37
7.2. Механизация в рибовъдството 0 40 40
         
Г Избираема професионална подготовка 14 0 14
  Транспортиране на жива риба и хайвер. 14 0 14
         
Д Производствена практика 0 68 68
         
  ОБЩО 135 165 300

Обучението се извършва в съответствие съсЗакона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Работник в рибовъдството - код 624040 и специалност Рибовъдство - код 6240401, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.

Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията. След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

-   Знае и да прилага основните правила за безопасна работа в рибовъдното стопанство, да познава и използва личните предпазни средства;

-   Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, да умее до формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет за извършената работа;

-   Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

-   Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

-   Участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която е възложена;

-   Разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си като рибовъд;

-   Знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти;

-   Ползва чуждоезикова информация, свързана с професията;

-   Познава биологичните особености на стопански ценните видове риба и другите водни организми, както и особеностите на средата им на обитаване;

-   Познава основните средства и предмети за работа в рибовъдното стопанство, технологичното им предназначение;

-   Да знае правилата за транспорт и съхранение на суровини и продукция;

-   Познава и прилага технологиите за отглеждане на риба и други водни организми;

-   Прилага различни начини и методи за размножаване на рибата;

-   Извършва отглеждане, улов, транспортиране и първична обработка или разселване на рибата;

-   Знае начини на хранене за различните видове и категории риба;

-   Използва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации, като спазва правилата за безопасна работа.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +